Stáhněte si aplikaci Reflektor a posviťte si s námi na politiky.

Google PlayApp Store
Podpůrné programy

Podpůrné programy

Mapujeme vládní pomoc, která by měla tlumit dopady koronavirové krize. Upozorněním na případné nedostatky chceme přispět k efektivnější a transparentnější pomoci. Jednotlivá vládní opatření jsme posuzovali na základě 4 kritérií pro transparentní a efektivní rozdělování veřejných peněz na finanční pomoc. Z veřejných zdrojů jsme u každého opatření nastudovali obsah a rozsah těchto programů. Na základě těchto faktů jsme jednotlivé vládní podpůrné programy přehledně rozdělili do tří kategorií:

Zelená (bez výraznějších nedostatků)

 • "Pětadvacítka" pro OSVČ

  Odhadovaná celková výše: 31,1 mld.

  Zatím vyplaceno: 10,7 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Program pro OSVČ Pětadvacítka je plošná podpora, která se vztahuje na všechny osoby výdělečně činné a podle dostupných dat nejsou zatím pochybení v jejím vyplácení. Došlo ke zohlednění opozičních návrhů předložených jako pozměňovací návrhy, které napomohly vyřešení problému těch OSVČ zapsaných na např. úřad práce. Doporučujeme však pozměnění zákona tak, aby nemohlo dojít k tomu, že osoby v exekuci by o náhradu přišly, k čemuž v některých případech došlo.

 • Liberační balíček I a II (souhrn daňových úlev a opatření)

  Odhadovaná celková výše: 42,7 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Jedná se o plošný program, u kterého nedochází k vyloučení žádných osob. Jde o nepřímou podporu, tudíž zde nehrozí zneužití programu za cílem obohacení své osoby. Nevzniká zde ani žádná administrativní zátěž navíc oproti situaci před pandemií.

 • Ošetřovné pro OSVČ

  Odhadovaná celková výše: 1 mld.

  Zatím vyplaceno: 0,18 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Tato plošná podpora se vztahuje na všechny pečující (OSVČ), kteří se v současné situaci doma starají o své děti do třinácti let. V průběhu došlo k zohlednění a navýšení částky, aby se tato podpora diametrálně nelišila od podpory pro zaměstnance. V současné době ještě nedisponujeme informacemi o tom, zdali dochází k dostatečně rychlému vyplácení dané podpory.

 • Program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID19

  Odhadovaná celková výše: 0,2 mld.

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  U programu Czech Rise up - Chytrá opatření proti COVID19 se jedná o celoplošnou přímou podporu, která je dobře komunikovaná navenek. Zároveň měli žadatelé jasné a přímé informace k pravidlům žádosti. V současné chvíli zatím ještě nemáme přístup k průběhu vyhodnocení žádostí.

 • Odpuštění minimální povinné platby na důchodové pojištění a povinné platby na zdravotní pojištění pro OSVČ

  Odhadovaná celková výše: 25 + 8 mld.

  Informace o programu: https://koronavirus.mzcr.cz/parlament-schvalil-opatreni-na-podporu-platcu-pojistneho/
  https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Jedná se o nepřímou podporu, která se vztahuje na všechny OSVČ zasažené pandemií bez výjimek. Nevzniká zde ani žádná administrativní zátěž navíc oproti situaci před pandemií.

 • Technologie COVID 19

  Odhadovaná celková výše: 0,3 mld.

  Informace o programu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-technologie-covid-19-je-velky-zajem--mpo-je-pripraveno-penize-navysit--254392/

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Program Technologie COVID 19 je celoplošným programem, který má srozumitelně definovaná pravidla, minimální a maximální částky dotace a celkový finanční objem programu. Součástí podmínek není doložení historie podnikatele a společnosti, což pro žadatele znamená značné administrativní ulehčení. Díky tomu se do tohoto programu mohou hlásit i podnikatelé, kteří nemají dostatečnou administrativní kapacitu.

 • Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

  Odhadovaná celková výše: 3,4 mld.

  Informace o programu: https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/2020/290

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Jedná se o přímou podporu v rámci navýšení prostředků Programu rozvoje venkova 2014-2020, který běží dlouhodobě. Dochází zde ke zjednodušení administrativní zátěže a snížení náročnosti kritérií při získání dotace. Program je určen pro mikro, malé a  střední podniky podnikající v zemědělství.

 • Provoz 2020 snížení jistiny úvěru

  Odhadovaná celková výše: program se připravuje

  Informace o programu: https://www.szif.cz/cs/pgrlf

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Přímá plošná podpora v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), kde dochází ke snížení jistiny úvěru. Zatím nemáme přesné informace, jak probíhá vyhodnocování programu.

 • Pomoc pro epidemií postižené zemědělce

  Odhadovaná celková výše: 1 mld.

  Informace o programu: https://www.szif.cz/cs/pgrlf

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Nepřímá plošná podpora, v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V odůvodněných případech se akceptuje odložení splátek u stávajících komerčních úvěrů. Zatím nemáme přesné informace, jak probíhá vyhodnocování programu.

 • Navýšení PRV na podporu soběstačnosti

  Odhadovaná celková výše: 3,3 mld.

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Jedná se o přímou podporu - navýšení prostředků v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020, který běží dlouhodobě. Dochází zde ke zjednodušení administrativní zátěže a snížení náročnosti kritérií při získání dotace.

 • Navýšení rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu

  Odhadovaná celková výše: 1 mld.

  Informace o programu: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_na-zvyseni-sobestacnosti-dostanou.html

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Plošná podpora, v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), který běží dlouhodobě a zaměřuje se na podporu investičních úvěrů. Zatím nemáme přesné informace, jak probíhá vyhodnocování programu.

Oranžová (s dílčími nedostatky)

 • Ošetřovné pro zaměstnance

  Odhadovaná celková výše: zatím nemáme data

  Podrobné informace o programu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Jedná se o plošnou a přímou podporu pro pečující o děti do třinácti let a děti z hendikepem, která se poskytuje zaměstnancům po celou dobu trvání platnosti mimořádných opatření - uzavření škol a dalších zařízení. V průběhu trvání programu došlo k rozšíření i na pracují na DPP/DPČ platící sociální pojištění. Dochází zde však k vyloučení těch osob (DPP/DPČ), které si kvůli výši svého příjmu neplatí sociální pojištění. V současné době ještě nedisponujeme informacemi o tom, zdali dochází k dostatečně rychlému vyplácení dané podpory.

 • COVID III

  Odhadovaná celková výše: 150 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.penize.cz/podnikatelske-uvery/416621-covid-iii-se-blizi-penez-bude-dost-ale-ne-pro-kazdeho

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Program ještě není finální, má být spuštěn ke konci května.

  Potencionální problém by u programu Covid III mohl nastat v případě, jestliže si zájemce teprve u své banky musí nechat potvrdit, že dříve neměl finanční problémy. Tento krok by mohl žadatele zdržet a jedná se o administrativní zatížení jak žadatele, tak poskytovatele bankovních služeb.

 • Dotace na záchranu kultury

  Odhadovaná celková výše: 1,07 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministra-zaoralka-na-zachranu-kultury-4-cs3727.html

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Dotace na záchranu kultury v současné chvíli ještě není blíže popsaná a definovaná. Jsou známé zatím pouze peněžní objemy pro jednotlivé subjekty, jaká je ale minimální a maximální výše dotace, není definováno. Zároveň ještě nejsou upřesněné podmínky pro žadatele a ti se tak nemohou na podání žádosti připravit.

 • Záruka COVID plus – podpora pro velké podniky (EGAP)

  Odhadovaná celková výše: 142 mld.

  Podrobné informace o programu: https://eol.egap.cz/Covid

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Součástí programu EGAP pro velké podniky je doložení finančních výkazů k poslednímu dni loňského roku. Bonita žadatele nesmí být hodnocená hůře nežli ratingem odpovídající stupni B. Tato podmínka vylučuje z programu podniky, které v současné chvíli jsou ohrožené nejvíce.

 • Kompenzační bonus pro společníky v malých s.r.o.

  Odhadovaná celková výše: 15 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-podporu-pro-spolecniky-m-38411

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Jedná se o přímou plošnou podporu, která je určena pro společníky malých společností, klíčovým kritériem pro přidělení kompenzace je počet společníků, který nemůže přesáhnout dvě osoby, výjimkou jsou společníci v přímém příbuzenském vztahu. Za problematické lze považovat definici malé společnosti podle počtu společníků. Z pomoci jsou tak vyloučené malé společnosti s více jak dvěma společníky, kteří nejsou v přímém příbuzenském vztahu.

Červená (se závažnými nedostatky)

 • Antivirus

  Odhadovaná celková výše: 32,7 mld.

  Zatím vyplaceno: 1,9 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.mpsv.cz/antivirus

  Posouzení: Červená (zaznamenali jsme závažné nedostatky)

  Program MPSV nazvaný ANTIVIRUS je zatížen velkou administrativní zátěží, která komplikuje korektní podávání žádostí. Z důvodu nesplnění formálních náležitostí bylo 70% všech podaných žádostí odmítnuto. V tomto případě nebyla dostatečně minimalizována možnost odmítnutí žádosti z důvodu formálních nedostatků a tím došlo k zbytečnému zatížení na obou stranách. Součástí sepsání žádosti je i podmínka podepsání souhlasu o tom, že se dotyčný podnikatel vzdává případné náhrady škody, což by mohlo vést k tomu, že by někteří podnikatelé nechtěli o kompenzaci zažádat.

 • COVID I

  Odhadovaná celková výše: 5 mld.

  Zatím vyplaceno: 1 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

  Posouzení: Červená (zaznamenali jsme závažné nedostatky)

  Podmínky, které byly pro úvěr COVID I předem stanovené, byly pro většinu žadatelů nedosažitelné, jelikož nebyly dimenzovány pro rámec malých a středních podnikatelů. Zároveň se jednalo pro žadatele o velkou administrativní zátěž, která jim výrazně prodloužila podání žádosti, což v důsledku způsobilo, že na většinu podnikatelů alokované prostředky nevystačily. Jako problematickou vidíme podmínku ručitelnosti směnkou na celý osobní majetek, která musí být splacena do dvou let nejpozději. Za velice problematickou lze označit i nutnost vyčíslení celé ztráty předem, ztráta je přitom velice těžko odhadnutelná. Program byl vyhlášen 16. 3. a pozastaven 20. 3.

 • COVID II

  Odhadovaná celková výše: 35 mld.

  Zatím vyplaceno: 1,7 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

  Posouzení: Červená (zaznamenali jsme závažné nedostatky)

  Součástí programu Covid II je přibližné vyčíslení celé budoucí ztráty, což nejen může být zavádějící, ale také v mnohých případech nedostačující. Další podmínkou je také vzdání se ostatních podpůrných programů, které v návaznosti na pandemii vznikly. To může eliminovat některé žadatele a program proto nepokrývá všechny potenciální zájemce. Stejně tak je tomu u další podmínky, kdy se žadatel musí zaručit veškerým svým majetkem pomocí směnky, kterou musí do tří let proplatit. Den před spuštěním programu se žadatelé dozvěděli, že tento program se nevztahuje na podnikatele sídlící v Praze. Komunikace byla zmatečná a navenek zavádějící.

 • COVID Praha

  Odhadovaná celková výše: 1,8 mld.

  Zatím vyplaceno: 0,132 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/

  Posouzení: Červená (zaznamenali jsme závažné nedostatky)

  Celá komunikace programu COVID Praha probíhala velice uspěchaně. Podmínky programu byly zveřejněné až 17. dubna v pátek, ačkoliv byl program spuštěný již 21. dubna. Nedostatečný čas na přípravu žadatelů považujeme za velice závažný, v důsledku mohl vést k eliminaci potenciálních žadatelů, jelikož jednou z podmínek pro zažádání o úvěr bylo předložení potvrzení o poskytnutí úvěru od spolupracující banky. Tento administrativní krok může trvat několik dnů až týdnů. Toto znevýhodňuje podnikatele, kteří nemají dostatečně velký aparát, který by podklady k podání žádosti stihl včas připravit.