EN

Zásady ochrany osobních údajů Frank Bold

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZPRACOVATEL, PŘÍJEMCE A SUBJEKT ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Frank Bold, z.s.p.o., zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 19523, IČ: 02119901, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno (dále „Frank Bold“ nebo „správce údajů“)

Osobním údajem se rozumí ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“), jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu

Subjektem údajů je ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Tedy dárce, příznivce nebo osoba, která se jakýmkoliv způsobem podílí či přispívá k činnosti správce údajů.

Osobní údaje zpracovávané v souladu s těmito zásadami správce údajů sdílí se svými členy, a to s Frank Bold Society, z.s. IČ 653 414 90, Údolní 567/33, 602 00 Brno, zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 6438, a Frank Bold advokáti, s.r.o., IČ 283 59 640, Údolní 567/33, 602 00 Brno, zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63531, kteří jsou zároveň příjemci a zpracovateli v souladu s těmito zásadami.

II. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ FRANK BOLD

Frank Bold zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů:

a) jméno a příjmení subjektu údajů

b) datum narození

c) adresa trvalého či přechodného pobytu, doručovací či jiná korespondenční adresa

d) email, telefon a/nebo mobilní telefon

e) číslo účtu, kód banky

f) údaje získané z internetového statistického či analytického nástroje

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Frank Bold jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a to automatizovaně nebo prostřednictvím pověřených zaměstnanců. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce.

IV. ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro účely:

  1. účetní administrace darů a příspěvků subjektu údajů pro Frank Bold, a to v případě jména, příjmení, data narození, adresy, emailu nebo telefonu a čísla účtu včetně kódu banky, na základě povinnosti vyplývající ze zákona,
  2. šíření obchodních sdělení zejména v podobě odborných právních informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané správcem údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění a za účelem efektivnější komunikace se subjekty údajů, a to v případě jména, příjmení, adresy, emailu, telefonu nebo čísla účtu,
  3. uveřejnění osobních údajů dárce ve výroční zprávě či na svých internetových stránkách (www.frankbold.org), nebo na jiných propagačních materiálech spolu se zařazením dle výše daru a s údajem, že se jedná o dárce, a to v případě jména a příjmení subjektu údajů,
  4. potřeby vnitřních analýz, statistik a průzkumů, a to v případě jména, příjmení, a údaje získaného z internetového statistického či analytického nástroje, na základě oprávněného zájmu správce údajů.

Frank Bold bude osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu anebo po dobu trvání souhlasu subjektu údajů v případech, kdy je možné souhlas odvolat. Subjekt údajů bude zpracovávat osobní údaj pro účel uvedený v odst. 1 tohoto článku dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají, tj. od konce kalendářního roku, ve kterém subjekt údajů poskytl dar či příspěvek. Osobní údaje pro účely uvedené v odst. 2, 3 a 4 tohoto článku budou taktéž zpracovávány po dobu pěti let od konce kalendářního roku, ve kterém subjekt údajů naposledy kontaktoval správce nebo poskytl dar, pokud subjekt údajů souhlas neodvolá dříve.

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekty údajů tímto udělují společnosti Frank Bold dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely uvedené v čl. IV odst. 2, 3 a 4 těchto zásad. Tento souhlas udělují subjekty údajů při prvním kontaktu s Frank Bold zaškrtnutím souhlasu např. při vyplnění dotazníku, žádosti o zasílání aktualit či v případě zápisu do seznamu dárců. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou do odvolání subjektu údajů. Údaje související s poskytnutými dary, které jsou zpracovávány za účelem splnění povinnosti vyplývající ze zákona, budou zpracovávány pro tento účel po zákonem určenou dobu.

VI. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, doplnění, blokování nebo likvidaci jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ v platném a účinném znění. Subjekty údajů mají dále právo na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů nebo právo podat stížnost v případě porušení povinností správce údajů, jak jsou uvedena v Nařízení o ochraně osobních údajů ve znění platném od 25. května 2018. Udělený souhlas jsou klienti oprávněni kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla Frank Bold (Údolní 33, Brno 602 00) či na elektronickou adresu správce osobních údajů info@frankbold.org.

VII. SOUHLAS S UVÁDĚNÍM ÚDAJŮ O PRÁVNICKÉ OSOBĚ

Je-li dárcem právnická osoba (společnost s ručením omezeným, spolek, akciová společnost, obec či jiné), uděluje tímto souhlas k uvádění jeho obchodní firmy či názvu a údaje o tom, že je dárcem, na internetových stránkách Frank Bold (www.frankbold.org) nebo na jiných propagačních materiálech.

Dárce či podporovatel, který je právnickou osobou, dále souhlasí, že ho Frank Bold může kdykoliv kontaktovat za účelem šíření obchodních sdělení v podobě odborných právních informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané Frank Bold prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění.

VIII. KONTAKTY

Pro kontaktování správce údajů může subjekt údajů využít email info@frankbold.org nebo telefon (+420) 545 213 975.