Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Podpůrné programy

Podpůrné programy

Mapujeme vládní pomoc, která by měla tlumit dopady koronavirové krize. Upozorněním na případné nedostatky chceme přispět k efektivnější a transparentnější pomoci. Jednotlivá vládní opatření jsme posuzovali na základě 9 kritérií pro transparentní a efektivní a účelné rozdělování veřejných peněz. Z veřejných zdrojů jsme u každého opatření nastudovali obsah a rozsah těchto programů. Zároveň jsme ve spojení s příjemci programů a sbíráme od nich podněty. Na základě těchto faktů jsme jednotlivé vládní podpůrné programy přehledně rozdělili do dvou kategorií:

Červená (s nedostatky)

 • COVID I

  Odhadovaná celková výše: 1 mld.

  Zatím vyplaceno: 1 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

  Posouzení: Červená (zaznamenali jsme závažné nedostatky)

  Podmínky, které byly pro úvěr COVID I předem stanovené, byly pro většinu žadatelů nedosažitelné, jelikož nebyly dimenzovány pro rámec malých a středních podnikatelů. Zároveň se jednalo pro žadatele o velkou administrativní zátěž, která jim výrazně prodloužila podání žádosti, což v důsledku způsobilo, že na většinu podnikatelů alokované prostředky nevystačily. Jako problematickou vidíme podmínku ručitelnosti směnkou na celý osobní majetek, která musí být splacena do dvou let nejpozději. Za velice problematickou lze označit i nutnost vyčíslení celé ztráty předem, ztráta je přitom velice těžko odhadnutelná. Program byl vyhlášen 16. 3. a pozastaven 20. 3.

 • COVID II

  Odhadovaná celková výše: 20 mld.

  Zatím vyplaceno: 13 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

  Posouzení: Červená (zaznamenali jsme závažné nedostatky)

  Součástí programu Covid II je přibližné vyčíslení celé budoucí ztráty, což nejen může být zavádějící, ale také v mnohých případech nedostačující. Další podmínkou je také vzdání se ostatních podpůrných programů, které v návaznosti na pandemii vznikly. To může eliminovat některé žadatele a program proto nepokrývá všechny potenciální zájemce. Stejně tak je tomu u další podmínky, kdy se žadatel musí zaručit veškerým svým majetkem pomocí směnky, kterou musí do tří let proplatit. Den před spuštěním programu se žadatelé dozvěděli, že tento program se nevztahuje na podnikatele sídlící v Praze. Komunikace byla zmatečná a navenek zavádějící.

 • COVID Praha

  Odhadovaná celková výše: 1,5 mld.

  Zatím vyplaceno: 1,4 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/

  Posouzení: Červená (zaznamenali jsme závažné nedostatky)

  Celá komunikace programu COVID Praha probíhala velice uspěchaně. Podmínky programu byly zveřejněné až 17. dubna v pátek, ačkoliv byl program spuštěný již 21. dubna. Nedostatečný čas na přípravu žadatelů považujeme za velice závažný, v důsledku mohl vést k eliminaci potenciálních žadatelů, jelikož jednou z podmínek pro zažádání o úvěr bylo předložení potvrzení o poskytnutí úvěru od spolupracující banky. Tento administrativní krok může trvat několik dnů až týdnů. Toto znevýhodňuje podnikatele, kteří nemají dostatečně velký aparát, který by podklady k podání žádosti stihl včas připravit.

 • Odklad splátek a prodloužení splatnosti úvěru pro zemědělce

  Podrobné informace o programu: https://www.pgrlf.cz/2020/04/21/klienti-pgrlf-mohou-zadat-o-odklad-splatek/

  Posouzení: Červená (zaznamenali jsme závažné nedostatky)

  Jedná se o nepřímou podporu – v návaznosti na zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblastí splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 umožňuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) svým klientům odložení splátek úvěrů.

Oranžová (s méně závažnými nedostatky)

 • Kompenzační bonus pro společníky v malých s.r.o.

  Odhadovaná celková výše: 15 mld.

  Zatím vyplaceno: 1,57 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-podporu-pro-spolecniky-m-38411

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Jedná se o přímou plošnou podporu, která je určena pro společníky malých společností, klíčovým kritériem pro přidělení kompenzace je počet společníků, který nemůže přesáhnout dvě osoby, výjimkou jsou společníci v přímém příbuzenském vztahu. Za problematické lze považovat definici malé společnosti podle počtu společníků. Z pomoci jsou tak vyloučené malé společnosti s více jak dvěma společníky, kteří nejsou v přímém příbuzenském vztahu.

 • COVID-19 program podpory TECHNOLOGIE

  Odhadovaná celková výše: 0,3 mld.

  Informace o programu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-technologie-covid-19-je-velky-zajem--mpo-je-pripraveno-penize-navysit--254392/

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Program Technologie COVID 19 je celoplošným programem, který má srozumitelně definovaná pravidla, minimální a maximální částky dotace a celkový finanční objem programu. Součástí podmínek není doložení historie podnikatele a společnosti, což pro žadatele znamená značné administrativní ulehčení. Díky tomu se do tohoto programu mohou hlásit i podnikatelé, kteří nemají dostatečnou administrativní kapacitu.

 • Navýšení PRV na podporu soběstačnosti

  Odhadovaná celková výše: 3,3 mld.

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Jedná se o přímou podporu - navýšení prostředků v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020, který běží dlouhodobě. Přidělené prostředky jsou rozdělovány prostřednictvím 10. kola PRV. Konkrétně jsou určeny na investice do zemědělských podniků (operace 4.1.1) a 1,6 mld. korun zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (operace 4.2.1)

 • Ošetřovné pro zaměstnance

  Podrobné informace o programu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Jedná se o plošnou a přímou podporu pro pečující o děti do třinácti let a děti z hendikepem, která se poskytuje zaměstnancům po celou dobu trvání platnosti mimořádných opatření - uzavření škol a dalších zařízení. V průběhu trvání programu došlo k rozšíření i na pracují na DPP/DPČ platící sociální pojištění. Dochází zde však k vyloučení těch osob (DPP/DPČ), které si kvůli výši svého příjmu neplatí sociální pojištění. Vyřízení žádostí trvá i více než 2 měsíce, proto lze výplatu ošetřovného označit za velice pomalou a může způsobit značné komplikace ošetřujícím rodičům.

 • COVID III

  Odhadovaná celková výše: 500 mld.

  Zatím vyplaceno: 1,36 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.penize.cz/podnikatelske-uvery/416621-covid-iii-se-blizi-penez-bude-dost-ale-ne-pro-kazdeho

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Potencionální problém by u programu Covid III mohl nastat v případě, jestliže si zájemce teprve u své banky musí nechat potvrdit, že dříve neměl finanční problémy. Tento krok by mohl žadatele zdržet a jedná se o administrativní zatížení jak žadatele, tak poskytovatele bankovních služeb.

 • Záruka COVID plus – podpora pro velké podniky (EGAP)

  Odhadovaná celková výše: 142 mld.

  Zatím vyplaceno: 1,25 mld.

  Podrobné informace o programu: https://eol.egap.cz/Covid

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Program cílí na exportéry a jejich dodavatele nad 250 zaměstnanců, jimž poskytuje záruky na provozní úvěry, kapitál a investice až do úhrnné výše pojistné kapacity 142 miliard korun (vláda zatím na tuto pomoc vyčlenila 4 mld.). Jedná se o úvěry mezi pěti miliony a 2 miliardami korun. Garance bude platná maximálně po dobu 3 let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně 5 let pro investiční úvěry.

 • Program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID19

  Odhadovaná celková výše: 0,2 mld.

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  U programu Czech Rise up - Chytrá opatření proti COVID19 se jedná o celoplošnou přímou podporu, která je dobře komunikovaná navenek. Zároveň měli žadatelé jasné a přímé informace k pravidlům žádosti. V současné chvíli zatím ještě nemáme přístup k průběhu vyhodnocení žádostí.

 • Navýšení rozpočtu pro existující programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF)

  Odhadovaná celková výše: 0,5 mld.

  Podrobné informace o programu: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_na-zvyseni-sobestacnosti-dostanou.html

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  PGRLF rozděluje dodatečné prostředky skrze své existující programy, do kterých se mohou žadatelé hlásit průběžně nebo v rámci vyhlášených kol (od navýšení fond otevřel program Podpora nákupu půdy a 11. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec). Zacílení je určeno pokyny pro jednotlivé program. Většinou programy cílí na zemědělské prvovýrobce. Některé jsou určeny jen pro střední a malé podniky. Vzhledem k tomu, že není známa alokace mezi jednotlivé programy, využití prostředků hodnotíme na základě celkového posouzení dostupných informací o programech PGRLF.

 • Antivirus

  Odhadovaná celková výše: 32,7 mld.

  Zatím vyplaceno: 14,2 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.mpsv.cz/antivirus

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Program MPSV nazvaný ANTIVIRUS je zatížen velkou administrativní zátěží, která komplikuje korektní podávání žádostí. Z důvodu nesplnění formálních náležitostí bylo 70% všech podaných špatně podáno, ale zaměstnanci Úřadů práce situaci s podnikateli řešili a došlo k opravě. V tomto případě nebyla dostatečně minimalizována možnost odmítnutí žádosti z důvodu formálních nedostatků a tím došlo k zbytečnému zatížení na obou stranách.

 • Program PROVOZ 2020 - snížení jistiny úvěru

  Odhadovaná celková výše: 0,5 mld.

  Zatím vyplaceno: 0 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.pgrlf.cz/2020/05/25/vlada-cr-schvalila-pravidla-noveho-programu-poskytovani-podpory-pgrlf-provoz-2020-snizeni-jistiny-uveru/

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Jedná se o nový program Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), který fond připravil ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství v přímé návaznosti na dopad pandemie COVID-19. Žádosti o podporu lze podávat od 15. června 2020. Program je určen malým a středním podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby.

 • COVID Sport

  Odhadovaná celková výše: 1 mld.

  Zatím vyplaceno: 0 (vyplácení má začít od poloviny července)

  Podrobné informace o programu: https://www.agenturasport.cz/covid-sport/

  Posouzení: Oranžová (zaznamenali jsme méně závažné nedostatky)

  Program COVID Sport má za cíl zmírnit negativní dopady pandemie COVID-19 na činnost sportovních neziskových organizací v ČR. Program sestává ze tří oblastí podpory - pro organizace provozující sportovní zařízení s fixními náklady během přerušeného provozu, pro organizace pořádající sportovní akci zrušenou či odloženou z důvodu pandemie a pro organizace, které musely uhradit nájemné za užívání sportovních zařízení i v době jejich zavření. Jedná se o přímou podporu, kde výše dotace může tvořit max. 50% z uvedených výdajů a dosáhnout max. 10 mil. Kč. Žádost lze celou podat online, doporučili bychom ale povolení vícero čestných prohlášení s možností dodání dokumentů později. To je obzvláště relevantní vzhledem k tomu, že samotné datum podání žádosti se může stát rozhodujícím v úspěšnosti žadatele o podporu.

Zelená (bez výraznějších nedostatků)

 • Odpuštění minimální povinné platby na důchodové pojištění a povinné platby na zdravotní pojištění pro OSVČ

  Odhadovaná celková výše: 25 + 8 mld.

  Zatím vyplaceno: 4,8 + 4,5 mld.

  Informace o programu: https://koronavirus.mzcr.cz/parlament-schvalil-opatreni-na-podporu-platcu-pojistneho/
  https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Jedná se o nepřímou podporu, která se vztahuje na všechny OSVČ zasažené pandemií bez výjimek. Nevzniká zde ani žádná administrativní zátěž navíc oproti situaci před pandemií.

 • Liberační balíček I a II (souhrn daňových úlev a opatření)

  Odhadovaná celková výše: 42,7 mld.

  Zatím vyplaceno: 27,8 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Jedná se o plošný program, u kterého nedochází k vyloučení žádných osob. Jde o nepřímou podporu, tudíž zde nehrozí zneužití programu za cílem obohacení své osoby. Nevzniká zde ani žádná administrativní zátěž navíc oproti situaci před pandemií.

 • Ošetřovné pro OSVČ

  Odhadovaná celková výše: 1 mld.

  Zatím vyplaceno: 1,4 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Tato plošná podpora se vztahuje na všechny pečující (OSVČ), kteří se v současné situaci doma starají o své děti do třinácti let. V průběhu došlo k zohlednění a navýšení částky, aby se tato podpora diametrálně nelišila od podpory pro zaměstnance. V současné době ještě nedisponujeme informacemi o tom, zdali dochází k dostatečně rychlému vyplácení dané podpory.

 • "Pětadvacítka" pro OSVČ

  Odhadovaná celková výše: 31,1 mld.

  Zatím vyplaceno: 20 mld.

  Podrobné informace o programu: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace

  Posouzení: Zelená (nezaznamenali jsme relevantní pochybení v programu)

  Program pro OSVČ Pětadvacítka je plošná podpora, která se vztahuje na všechny osoby výdělečně činné a podle dostupných dat nejsou zatím pochybení v jejím vyplácení. Došlo ke zohlednění opozičních návrhů předložených jako pozměňovací návrhy, které napomohly vyřešení problému těch OSVČ zapsaných např. na úřadu práce. Doporučujeme však pozměnění zákona tak, aby nemohlo dojít k tomu, že osoby v exekuci by o náhradu přišly, k čemuž v některých případech došlo.