Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Aktivní občané

Aktivní občané

Aktivní občané a volby 2021: protikorupční témata ve volebních programech a hodnocení politiků

O projektu

Projekt usiluje o posílení politické participace občanů. Společně s občany budeme prosazovat konkrétní body do volebních programů politických stran a veřejné debaty a připravíme hodnocení politiků, stran a jejich programů. Naším cílem je rozeslat toto hodnocení poštou co největšímu počtu lidí, a tím přispět k informovanému rozhodnutí občanů ve volbách. Tímto projektem motivujeme občany ke komunikaci s politiky a zapojujeme je do rozhodovacích procesů. Zabráníme tak dalšímu poklesu důvěry v demokracii a omezíme korupční prostředí.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Projekt běžel od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021 a zaměřoval se na hodnocení politiků, politických stran a volebních programů.
Zodpovědná osoba: Jakub Kvapil, tel. 732 348 145, email: .


Active citizens and elections 2021: anti-corruption issues in election programs and evaluation of politicians

About the project

The project seeks to strengthen the political participation of citizens. Together with the citizens, we will promote specific points in the election programs of political parties and public debate, and we will prepare an evaluation of politicians, parties and their programs. Our goal is to send this evaluation by post to as many people as possible, and thus contribute to an informed decision of citizens in elections. With this project, we motivate citizens to communicate with politicians and involve them in decision-making processes. In this way, we will prevent a further decline in confidence in democracy and reduce the corrupt environment.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Project duration: June 1, 2021 - November 30, 2021. The project focused on evaluating politicians, political parties and their electoral programmes.
Contact: Jakub Kvapil, +420 732 348 145, jakub.kvapil@frankbold.org.

www.activecitizensfund.cz