Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Zjišťujeme podporu rekonstrukčních zákonů u kandidátů na hejtmany a do senátu

  Sdílet: 23. 09. 2016

  Praha, 23.9.2016 - Stejně jako před každými volbami, i letos se dotazujeme kandidátů na jejich ochotu zavázat se k podpoře rekonstrukčních zákonů. Ke kandidátům a kandidátkám do Senátu jsme letos poprvé přidali i ty, kteří v krajských volbách kandidují na hejtmany či hejtmanky. Na co se ptáme?

  V případě kandidátů do Senátu se ptáme na možnou podporu tří témat z naší agendy, která ještě mají šanci být přijata – rozšíření působnosti NKÚ, zveřejňování smluv na internetu a zprůhlednění nominací do dozorčích rad státem vlastněných podniků. V případě kandidátů na hejtmany pak jen na první dvě z uvedených témat, která se jich více týkají. Kandidáti mohou vyjádřit podporu buď všem uvedeným bodům, nebo jen některým.
  Postoje kandidátů a kandidátek následně zveřejníme na samostatné webové stránce.

  Otázky pro kandidátky a kandidáty na hejtmanky a hejtmany

  1.) SMLOUVY NA INTERNETU

  Které z níže uvedených odpovědí nejlépe vystihují Váš postoj?

  Jako hejtman či člen orgánů kraje se budu zasazovat o to, aby:

  a) kraj a krajské podniky řádně zveřejňovaly smlouvy podle zákona o registru smluv
  b) se zachovalo současné znění zákona
  c) došlo k vynětí některých subjektů ze současného zákona, konkrétně napište konkrétní subjekty
  d) byla zrušena sankce neplatnosti nezveřejněné smlouvy
  e) nedošlo k žádným podstatným změnám, s výjimkou: napište konkrétní výjimku

  2.) ROZŠÍŘENÍ KONTROLNÍCH PRAVOMOCÍ NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU

  Jako hejtman či člen orgánů kraje se budu zasazovat o to, aby:

  a) NKÚ kontroloval kraje a jejich podniky, s těmito výjimkami: prosíme doplňte
  b) byla posílena nezávislá kontrola krajů a jimi vlastněných podniků
  c) kontrolní mechanismy zůstaly nastavené tak, jak jsou dnes

  Závazky pro kandidátky a kandidáty na senátorky a  senátory:

  1) ROZŠÍŘENÍ KONTROLNÍCH PRAVOMOCÍ NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU

  Podpořím novelu Ústavy, která rozšíří působnost NKÚ na obce, kraje a veřejně vlastněné podniky, a to tak, že NKÚ vykonává kontrolu hospodaření:

  • s veřejnými prostředky a prostředky z veřejných rozpočtů,

  • s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.

  Podpořím také novelu prováděcího zákona o NKÚ, která upraví rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ na:

  • hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s příjmy a výdaji jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu s právními předpisy, včetně hlediska účelnosti a hospodárnosti,

  • hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek alespoň 50% majetkovou účast,

  • hospodaření s majetkem dalších právnických osob veřejnoprávní povahy jako jsou zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Česká televize, Český Rozhlas.

  2) NOMINACE DO DOZORČÍCH RAD STÁTNÍCH FIREM

  Podpořím zákon, který zprůhlední obsazování dozorčích rad státních podniků a státem vlastněných podniků, včetně jejich dceřiných společností, a to následovně:

  • zavede povinnou odbornou nominační komisi, která posoudí každého kandidáta na členství v dozorčí radě a dá závazné doporučení k jeho nominaci do dozorčí rady,

  • zavede veřejná výběrová řízení na pozice v dozorčích radách, přičemž doporučení vybraného kandidáta bude zveřejněno,

  • zavede povinnost předem stanovit odborná kritéria pro každou pozici v dozorčí radě, přičemž přímo v zákoně budou stanovena společná kritéria pro všechny pozice z hlediska bezúhonnosti a střetu zájmů.

  3) SMLOUVY NA INTERNETU

  Nepodpořím novelu zákona o registru smluv, která by vedla k:

  • zrušení sankce neplatnosti nezveřejněné smlouvy,
  • vynětí povinných subjektů z působnosti zákona.

  Návrhy, k jejichž podpoře se zavazuji, nepodpořím v případě, že budou zároveň obsahovat prokorupční či z jiných důvodů nepřijatelná ustanovení. V takovém případě zveřejním důvody, proč jsem návrh nepodpořil/a.

  Přílohy:
  Volby 2016 - Závazky pro kandidáty do Senátu
  Volby 2016 - Otázky pro kandidáty na hejtmany

  Sdílet: