Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Analýza Parlamentního institutu potvrzuje nejasný právní výklad plošné výjimky ze zveřejňování smluv státu

Analýza Parlamentního institutu potvrzuje nejasný právní výklad plošné výjimky ze zveřejňování smluv státu

  Sdílet: 10. 05. 2017

  Praha, 10.5.2017 - Zveřejňujeme analýzu Parlamentního institutu vypracovanou jako odpověď na dotaz senátorů. Ta potvrzuje, že plošná výjimka ze zveřejňování smluv pro státní a městské podniky nemá jasnou právní definici a potvrzení jejího jednoznačného výkladu by musel při první nejasnosti provést soud.

  Senátoři položili Parlamentnímu institutu v březnu tohoto roku dva dotazy, které se přímo vztahují k novele zákona o registru smluv. V prvním případě šlo o dotaz, zda je formulace ve zmíněné plošné výjimce předložené poslancem Bartoškem (KDU-ČSL) dostatečně určitá, tak aby nepůsobila výkladové potíže a zda je tento návrh v souladu s principem právní jistoty. Tuto výjimku poslanci schválili ve třetím čtení, tj je součástí poslanecké verze novely, která může být platná po přehlasování senátního návrhu.

  Konkrétně jde především o sporný termín "právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo samospráv, které mají průmyslovou nebo obchodní povahu", na kterém je tato výjimka postavená.

  Parlamentní institut ve své „odpověď na dotaz č. 3133“ uvádí, že: "že posuzované navrhované ustanovení zákona o registru smluv („právnická osoba, která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, a…“) neobsahuje stejný pojem, jako v zákoně o zadávání veřejných zakázek, analogie se sice nabízí, ale je pouze částečná, jak popisujeme výše. Přikláníme se k tomu, že výklad soudu ve vztahu k předmětnému ustanovení bude autonomní, bez přímé návaznosti na výklad částečně obdobného pojmu v zákoně o zadávání veřejných zakázek.”

  Stručně shrnuto: Tento pojem tedy dnes není jednoznačně legislativně definovaný a soudy nebudou moci využít podobnou formulaci ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Ta je jen částečně podobná. Jednoznačné určení toho, kdo má a nemá průmyslovou či obchodní povahu by proto musel jasně a závazně určit až soud.

  Druhý dotaz se týkal toho, zda je v současné podobě zákona o registru smluv dostatečně chráněno obchodní tajemství státem, obci či kraji vlastněných podniků, zda je chráněno stejně nebo i více než v zákonu o svobodném přístupu k informacím.

  Zde analýza uvádí, že "pokud nelze informaci poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (které zohledňují i ochranu obchodního tajemství), neuveřejní se informace ani zákoně o registru smluv. Jeví se proto, že míra „ochrany“ obchodního tajemství je provázána s předpisy upravující svobodný přístup k informacím. (...) V některých případech je míra „ochrany“ obchodního tajemství podle platného zákona o registru smluv teoreticky vyšší."

  Podobně na problematičnost tohoto pojmu upozornili i někteří právní experti„Lze očekávat, že podniky - vzhledem k nejasnosti pojmu „právnická osoba, která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu", mohou udělat chybu, tj. smlouvu nevloží do registru smluv a ta bude následně od počátku zrušena,“ uvedla například děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, doc. JUDr. Markéta Selucká.

  Její pohled potvrzuje i JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. z Katedry správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK: „Jde jistě o nepřiměřeně neurčitý právní pojem, zvlášť s ohledem na to, že vymezuje hranici poměrně významného veřejnoprávního režimu. Nepochybně bude vyvolávat výkladové problémy. Vyvolá to asi právní chaos.”

  Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Jednou z těchto podpůrných činností je i zodpovídání dotazů a zpracování analýz k nejasnostem v připravované legislativě.

  Ke stažení:

  - Parlamentní institut: Zákon o registru smluv a jeho novela(sněmovní tisk č. 699) – odpovědi na dotaz č.3133, autor: Martin Kavěna

  Sdílet: