Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Nikoho neblamujeme, pane poslanče Chvojko

Nikoho neblamujeme, pane poslanče Chvojko

  Sdílet: 27. 05. 2014

  Veřejná odpověď Rekonstrukce státu poslanci Chvojkovi  Vážený pane poslanče Chvojko,
  v reakci na naše prohlášení, kterou jste rozeslal médiím, píšete, že Rekonstrukce státu blamuje veřejnost. Zdůvodňujeme proto jednotlivá vámi zpochybňovaná tvrzení. … Rozumím tomu, že se svým prohlášení snaží Rekonstrukce státu mediálně podpořit svůj vlastní pozměňovací návrh, který předkládá kolega Vondráček z ANO 2011.

  Rekonstrukce státu dlouhodobě zastává názor, že návrh zákona lze přijmout v původním znění, proto nepotřebujeme mediálně podpořit žádný pozměňovací návrh. Od překladatele Jana Farského jsme se dozvěděli, že podle vaší společné dohody jste měl vy připravovat pozměňovací návrh k odkladu pro malé obce a poslanec Vondráček řešit rozšíření případných výjimek. Proto jsme se na něj obrátili a podíleli se na formulaci jeho návrhu. Návrh vychází vstříc připomínkám Svazu měst a obcí a Svazu průmyslu a dopravy tím, že obcím a státním firmám umožní nezveřejňovat smlouvy, které by podle původního návrhu byly legálně zveřejňovány se začerněním podstatných údajů kvůli ochraně obchodního tajemství nebo osobních údajů. Konkrétně 1) vyjímá smlouvy o pěstounské péči, smlouvy o ubytování a sociálním bydlení, nájemní smlouvy či smlouvy škol s rodiči a 2) umožňuje vládním nařízením vyjmout konkrétní typy smluv (polo)státních firem, pokud jsou uzavřeny v rámci jejich běžného obchodního styku a pokud by údaj o celkové ceně nebo smluvní straně byl podle zákona obchodním tajemstvím. Tento návrh tedy na rozdíl od vašeho návrhu nezmenšuje okruh povinných subjektů a téměř nezmenšuje ani okruh uveřejňovaných informací, neboť podstatné údaje by byly beztak začerněny či anonymizovány již nyní. Rekonstrukce státu proto tento návrh doporučuje k přijetí, ale rozhodně jeho podporu po poslancích žádným nátlakem nevyžaduje.

  ... Nerozumím ale tomu, proč tak vehementně odmítá můj návrh, aby smlouvy zveřejňovaly jen státem, kraji nebo obcemi 100% vlastněné firmy. Přesně tak zní dikce slovenského zákona, který je pro český návrh vzorem. Ze slovenských zkušeností s touto právní úpravou určitě také nevyplývá, že by docházelo k jakémusi krkolomnému obcházení zákona účelovou částečnou privatizací krajských nebo komunálních firem.

  Nejprve představme obsah vašeho pozměňovacího návrhu. Ten zbavuje povinnosti zveřejňovat smlouvy jednak právnické osoby ovládané státem a samosprávami, pokud v nich tito nemají 100% majetkovou účast (ČEZ, Pražská plynárenská apod.) a jednak právnické osoby ovládané státem, které jsou subjekty kritické infrastruktury (ČEZ, ČEPS, ČEPRO, ČD, atd.). Předně je tedy zavádějící poukazovat na to, že jde o aplikaci slovenské zkušenosti (jak jste jej mj. hájil na ústavně právním výboru) – Slovensko sice má omezení na 100% vlastnictví, výjimku týkající se krizové infrastruktury ovšem nemá.

  Návrh nicméně odmítáme proto, že významným způsobem omezuje okruh subjektů, které mají informace zveřejňovat, aniž by představoval jakékoli odůvodněné systémové řešení ochrany obchodního tajemství. Pokud by původní návrh skutečně neposkytoval dostatečnou ochranu informací, jejichž zveřejnění by tyto firmy hospodářsky poškodilo (což zpochybňujeme), pak ovšem přijetí pozměňovacího návrhu neřeší konkurenční znevýhodnění firmy jako Budvar, jimž výjimku neuděluje. Z toho důvodu se návrh nejeví jako systémové řešení případného problému, ale pouze jako ústupek požadavkům konkrétních zájmových skupin.

  .… Stejně problematické je také tvrzení, že povinnosti uveřejňovat smlouvy nebudou podléhat dobrovolné svazky obcí nebo právnická osoba, ve které mají dvě obce poloviční účast. Podle mého právního názoru to možné není. 

  Zmíněná část vašeho návrhu zní: „má-li v právnické osobě majetkovou účast Česká republika i územní samosprávný celek, jejich podíly se pro účely určení uvedené hranice sčítají.“ Pokud mají v právnické osobě účast dva územní samosprávné celky (obce) a nikoli Česká republika, není splněna podmínka obsažená v první větě, a tedy není možné sčítat jejich podíly. Teplárna vlastněná napůl dvěma obcemi tedy nebude mít povinnost zveřejňovat smlouvy. Zajisté můžete mít jiný právní názor, ten je ovšem v rozporu se základy výrokové logiky.

  … Bohužel se také ukazuje, že se tvrzení Rekonstrukce státu opírají o neoficiální materiály Ústavně právního výboru. V případě ochrany některých strategických společností se totiž můj pozměňovací návrh, který bude zítra projednávat Ústavně-právní výbor, týká pouze právnických osob ovládaných státem. To znamená, že nejde ani o Ředitelství silnic a dálnic, které je příspěvkovou organizací státu, ani o městské nebo krajské společnosti, které stát neovládá. Rekonstrukce státu by si měla napříště důkladněji ověřovat informace, které jí poskytují zdroje z politických kruhů, aby neblamovala veřejnost.

  Nezmiňujete fakt, že ústavně právní výbor rozeslal poslancům vaším jménem 15. května pozměňovací návrh, který zbavoval povinnosti zveřejňovat smlouvy „subjekty krizové infrastruktury“ – tedy i Ředitelství silnic a dálnic, ale také hasiče a mnoho dalších subjektů. Na tento návrh jsme reagovali. Následně výbor skutečně rozeslal vaši „drobnou legislativně technickou úpravu“ návrhu, kde již výjimka platila pouze pro „právnické osoby ovládané státem, jsou-li subjekty krizové infrastruktury“ – při standardním výkladu podle obchodního zákoníku tedy zůstává ČD, ČEPRO, MERO, ČEPS a tak podobně. Nezdá se nám, že bychom blamovali veřejnost – stačilo ve vašem prohlášení připustit, že váš původní návrh jste právě kvůli tomuto problému následně pozměnil.

  Jelikož ale současně rušíte paragrafy, kde se pro účely tohoto zákona definuje pojem ovládaná osoba a ve Vašem návrhu není odkaz na obchodní zákoník, jsme přesvědčeni, že pro výklad pojmu ovládaná osoba lze použít i širší výklad v souladu v souladu s dosavadní judikaturou kolem Infozákona, tedy pod to subsumovat i právnické osoby, které státu podléhají, jako jsou například státní organizace a státní podniky zřízené podle příslušného zákona. Zda se pojem ovládaná osoba vztahuje i na ŘSD, nejsme schopni jednoznačně konstatovat, jelikož je to příspěvková organizace jednoho konkrétního ministerstva, SŽDC, jakožto státní organizace, pod pojem "ovládaná státem" však spadá bezpochyby. Přinejmenším se tedy lze důvodně obávat toho, že dotyčné subjekty nasadí všechny své právní síly, aby prosazovaly výklad, který by jen povinnosti zveřejňovat smlouvy zbavil. Vaše důvodová zpráva indicii, v jaké šíři jste pojem "ovládaná státem" myslel Vy, nepodává.

  Ano, vycházíme z oficiálně nezveřejněných materiálů, které pro ověření získáváme od poslanců z několika parlamentních stran. Jsme dlouhodobě přesvědčeni, že by měly být přístupné veřejnosti už jenom proto, že na rozdíl od veřejnosti si k nim zájmové skupiny přístup vždy naleznou, a mohou být tedy zvýhodněni ve snaze ovlivnit hlasování výborů. Budeme rádi, pokud nás v tomto požadavku také podpoříte.

  Do té doby si vás dovolujeme požádat, zda byste své pozměňovací návrhy v okamžiku zaslání výborům zveřejňoval sám od sebe a představil je veřejnosti spolu s pečlivým a srozumitelným odůvodněním. Rádi je pak zveřejníme na našem webu i Facebooku.

  Je to samozřejmě nadstandard, který po vás nemůžeme požadovat, ale věříme, že v rámci transparentního procesu tvorby legislativy, což je ostatně jeden z bodů Rekonstrukce státu, budete buď výše navrženou formou, případně jinou podobnou, ochoten legislativní proces "otevřít" a bavit se o jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, aby bylo všem zainteresovaným stranám jasné, co který znamená, aby se případně předešlo podobných výkladovým problémům a aby veřejnosti věděla, na základě jakého lobbingu dostal zákon svoji finální podobu. (Tam řadíme i sebe).

  Často si (zajisté v narážce na nás) stěžujete na výborech a seminářích, že kdykoli navrhnete úpravu zákona, jste označen za korupčníka. Pokud pozorně pročtete naše vyjádření a komentáře, uvidíte, že tam je vždy jen popis a nesouhlasná argumentace k vašim postojům a návrhům, žádné spekulace o vašich motivacích nejsou. Pokud si to tak veřejnost vykládá, může to být právě proto, že své postoje a kroky k tomuto zákonu veřejnosti sám nijak nevysvětlujete, pouze se emotivně ohrazujete proti našim vyjádřením. Těšíme se tedy, že příští debata bude i z vaší strany transparentnější.

  S přáním pěkného dne

  Rekonstrukce státu

  Sdílet: