Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Schůzka s premiérem: Probrali jsme plány na reformu dohledu nad veřejnými zakázkami a další aktuální témata

Schůzka s premiérem: Probrali jsme plány na reformu dohledu nad veřejnými zakázkami a další aktuální témata

Zástupci Rekonstrukce státu se 28. února 2020 setkali s premiérem Andrejem Babišem, ministryní spravedlnosti Marií Benešovou a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Společně jsme jednali o posunech v prosazování protikorupčních opatření na vládní úrovni. Navázali jsme tak na schůzku s premiérem z podzimu minulého roku. Hlavními tématy setkání bylo zlepšení dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, zveřejňování soudních rozsudků a transparentnost firem, které žádají stát o dotace.

Ilustrační foto. Premiér Andrej Babiš a ministryně Marie Benešová na tiskovém briefu po jednání vlády. Oba se včera společně s ministryní Klárou Dostálovou setkali se zástupci Rekonstrukce státu. Foto: ČTK

Schůzka byla unikátní tím, že se jí zúčastnili hned tři vysocí představitelé vlády - premiér Andrej Babiš, ministryně spravedlnosti Marie Benešová a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Na schůzce byl přítomný také náměstek ministerstva spravedlnosti Jeroným Tejc. Protikorupční platformu Rekonstrukce státu na setkání zastupoval Pavel Franc (ředitel Frank Bold a zakladatel Rekonstrukce státu) a Jakub Černý (analytik a lobbista Rekonstrukce státu).

Společně probrali všechna aktuální témata z protikorupční agendy, které může vláda v následujících měsících významně posunout. Setkání navázalo na schůzku zástupců Rekonstrukce státu s premiérem z 31. října 2019, kdy jsme probírali naši protikorupční agendu. Plány platformy postupně představujeme i předsedům ostatních parlamentních stran.

1) Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Představili jsme premiérovi vizi pro budoucí reformu Antimonopolního úřadu (ÚOHS) v oblasti dohledu nad veřejnými zakázkami. Protikorupční organizace v Česku dlouhodobě kritizují neudržitelný stav, kdy ÚOHS nedokáže svoji roli plnit dostatečně rychle, efektivně a nezávisle. Úřad totiž trpí nadměrnou koncentrací rozhodovacích pravomocí v rukou předsedy a dalšími systémovými nedostatky. Náš systém dohledu je v Evropě ojedinělý, na západě rozhodují soudy nebo kvazisoudní správní orgány.

Zástupci Rekonstrukce státu proto předsedovi vlády představili základní vizi reformy Antimonopolního úřadu připravenou ve spolupráci s Transparency International a probrali s ním jednotlivé kroky, které jsou nezbytné pro její realizaci. Kompletní návrh reformy přitom představí Rekonstrukce státu ve spolupráci s dalšími experty již 5. března také veřejnosti.

Předseda vlády potvrdil svolání pracovní skupiny, jejíž fungování osobně zaštítí, za účasti zástupců Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj a Rekonstrukce státu, na níž dojde k posouzení návrhu Rekonstrukce státu a Transparency International na reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem činnosti pracovní skupiny bude nalézt shodu na podobě reformy a následně i legislativní řešení pro její uskutečnění. K nalezení termínu prvního jednání pracovní skupiny byl pověřen náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc.

2) Závazná metodika pro veřejné zakázky malého rozsahu

Ministerstvo pro místní rozvoj nedávno vydalo společně s experty Rekonstrukce státu novou metodiku pro zadávání malých veřejných zakázek. Na její tvorbě se podílely zejména odborníci z členských organizací EconLab a Oživení. Nová pravidla mají velký potenciál zjednodušit a zprůhlednit zadávací praxi v oblasti, kde veřejný sektor utrácí ročně 250 miliard korun. Požádali jsme proto premiéra, aby usnesením vlády schválil tuto metodiku jako závaznou pro všechny orgány státní správy. (Pro kraje, města a obce by i nadále byla pouze doporučením.)

Předseda vlády rozhodl, že předmětná Metodika by měla být závazná pro státní orgány a uložil ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové předložit příslušné usnesení na jednání vlády ke schválení. Rekonstrukce státu připraví předmětné usnesení a s paní ministryní Dostálovou se v nejbližší době spojí ve věci praktického postupu. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dále představila plán využít Metodiku v novém programovém období 2021-2027 jako závaznou pro všechny příjemce dotací.

3) Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanci nedávno schválili změnu Ústavy, která má umožnit rozšíření kontrol NKÚ také na státní firmy, některé samosprávy (kraje a 27 statutárních měst) a veřejnoprávní média. NKÚ by tak dostal pod kontrolu další 1,5 bilionu korun z veřejných peněz. Klíčový je však souhlas Senátu, který chce vědět hlavně to, jak bude stát koordinovat současné kontroly různých státní orgánů v městech a obcích. Proto jsme premiérovi navrhli, aby již v první půli března zajistil jednání o řešení koordinace kontrol mezi zástupci Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Úřadu vlády, Senátu a zástupci měst a obcí.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová oznámila, že již je na 11. března naplánováno jednání se zástupci Senátu a Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí a Úřadu vlády s cílem projednat novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Zástupci Rekonstrukce státu ujistili předsedu vlády, že Rekonstrukce státu se bude i nadále snažit najít politickou shodu napříč vládou, opozicí a Senátem, která rozšíření působnosti NKÚ konečně po letech marných snah umožní.

4) Zveřejňování rozsudků krajských a okresních soudů

Navázali jsme na také na naše dřívější jednání s premiérem ke zveřejňování pravomocných rozhodnutí soudů všech instancí. Tento návrh jsme vládě adresovali již v dubnu 2019. Ministerstvo spravedlnosti aktuálně spouští pilotní projekt ke zveřejňování na krajských soudech. Zástupci Rekonstrukce státu požádali premiéra, aby vláda doplnila povinnost zveřejňovat rozhodnutí všech soudů i do aktuální novely zákona o soudech a soudcích. Bez toho totiž hrozí problémy v implementaci na soudech. Nabídli jsme také pomoc s technickým řešením (anonymizace dat), aby bylo možné novinku skutečně do konce roku spustit.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová na jednání deklarovala, že na zveřejňování rozsudků se intenzivně pracuje. Na přelomu května a června 2020 bude podle ní spuštěn ostrý provoz zveřejňování rozsudků okresních a krajských soudů v civilních věcech (mimo agendu opatrovnictví). Ministryně spravedlnosti nabídla zástupcům Rekonstrukce státu schůzku v tomto období, na níž dojde k vyhodnocení pilotního provozu a k dohodě na dalším postupu. Paní ministryně připustila i možnosti legislativního zakotvení povinnosti soudů zveřejňovat rozsudky ve strojově čitelném formátu v zákoně o soudech a soudcích, pokud se ukáže, že je to technicky proveditelné. K uložení této povinnosti Ministerstvo přistoupí prozatím formou nové instrukce.

5) Řádně plněná evidence skutečných majitelů jako podmínka pro udělení dotace

Rekonstrukce státu dlouhodobě prosazuje, aby firmy, které nezveřejňují své reálné majitele, byly vyloučeny ze soutěže o veřejné zakázky a dotace. Vládní návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (“změnový zákon”) však v současném znění obsahuje pouze podmínku pro uchazeče soutěžící o veřejné zakázky, nikoliv pro firmy žádající dotace. Přednesli jsme proto návrh, aby vláda do tohoto návrhu doplnila také podmínku řádného naplnění evidence pro uchazeče o dotace.

Náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc informoval zástupce Rekonstrukce státu, že návrh je v těchto dnech projednáván per rollam Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí. Následně by se měl dostat na jednání vlády jako doporučení Rady. K vyjádření byly zástupci Rekonstrukce státu odkázáni na Ministerstvo financí jakožto gestora příslušné novely.

Podrobný zápis ze schůzky najdete tady: