Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vyjádření Rekonstrukce státu k vládnímu návrhu speciálního pandemického zákona

Vyjádření Rekonstrukce státu k vládnímu návrhu speciálního pandemického zákona

Sdílet: 07. 05. 2020

Vláda dnes dopoledne vložila do elektronické knihovny legislativního procesu nový návrh speciálního pandemického zákona, který by měl zajistit právní rámec pro boj s pandemií i po ukončení nouzového stavu. Oproti předchozím návrhům řešení obsahuje pozitivní prvky, jako například posílení odpovědnosti vlády za pandemická opatření nebo přesnější vymezení pravomocí. Zákon by však vládě umožnil přijímat bez parlamentní kontroly některá opatření, která mohou významně zasáhnout do práv a svobod občanů. Přečtěte si vyjádření, které jsme vládě ještě před odpoledním jednáním zaslali.

Foto: ČTK

Rekonstrukce státu již od 23.4. doporučuje vládě nastavit jasný právní rámec pro dlouhodobý boj s epidemii onemocnění COVID-19 a k tomuto tématu navrhla i několik variant řešení. V návaznosti na naše stanovisko k ministerskému návrhu novely zákona o ochraně zdraví si dovolujeme publikovat také naše vyjádření k aktuálnímu Návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů.

Prvky navrhované úpravy, které hodnotíme pozitivně

- navrhovaný speciální zákon posiluje odpovědnost vlády za celostátní protiepidemická opatření ministerstva zdravotnictví - ministerstvo bude vyžadovat předchozí souhlas vlády a v případě nebezpečí z prodlení může ministerstvo nařídit mimořádná opatření i bez předchozího souhlasu vlády, avšak pokud vláda s mimořádným opatřením nevysloví do 48 hodin od jeho vyhlášení souhlas, opatření pozbývá platnosti uplynutím této lhůty (tato odpovědnost vlády se týká i vybraných celoplošných opatření ze zákona o ochraně veřejného zdraví)

- stanovení proporcionálnějšího rámce, v kterém se může ministerstvo při nařizování opatření pohybovat - možnost nařídit opatření jen „v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu” a povinnost odůvodnění se „zohledněním aktuální epidemiologické situace na základě hodnocení rizik”

- oproti nedávnému návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví již není stanovena pravomoc ministerstva přímo zakázat výrobu, maloobchod, služby apod., lze tyto činnosti jen omezit a stanovit podmínky provozu

- ve srovnání s nedávným návrhem novely zákona o ochraně veřejného zdraví oceňujeme vložení výjimky ze zákazu shromáždění pro shromáždění dle shromažďovacího zákona

- jsou zakotveny i významné informační povinnosti pro ministerstvo zdravotnictví, což by mělo vést k posílení důvěry občanů v rozhodování vlády o opatřeních pro zmírnění dopadů epidemie

- navrhovaná úprava má účelové určení a omezenou účinnost (do konce roku 2020), aby bylo jasné, že je nutné do konce roku schválit komplexnější úpravu

Prvky navrhované úpravy, které považujeme za rizikové

- některá opatření umožňují významný zásah do základních lidských práv a svobod, ačkoliv je jejich nařízení možné bez parlamentní kontroly, zejména:

- zůstává možnost plošného omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra, přičemž není jasné, co se myslí omezením

- chybí spodní limit pro stanovení maximálního počtu účastníků shromáždění

- navrhované pokuty považujeme za příliš vysoké - jsou obecně aplikovatelné i na drobná individuální pochybení, byť lze očekávat, že sankce budou uplatňovány proporcionálně; vysoké pokuty jsou zvláště rizikové v kombinaci s možností příkazního řízení na místě

Doporučení Rekonstrukce státu

Doporučujeme zavedení parlamentní kontroly v případě plošných zákazů shromáždění pod 100 osob a plošných omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra.

Doporučujeme snížení maximálních výší pokut nebo stanovení kvalifikovaných skutkových podstat v případě pokut ve výši 3 000 000 Kč a 100 000 Kč.


Za Rekonstrukci státu: Josef Karlický, Lukáš Kraus, Věnek Bonuš, Jakub Černý (všichni z Frank Bold), 7.5.2020.