Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Výzva Rekonstrukce státu: Nový nejvyšší státní zástupce má vzejít z transparentního výběrového řízení

Sdílet: 25. 05. 2021

Rekonstrukce státu doporučuje, aby byl nový nejvyšší státní zástupce jmenován na základě výsledků transparentního výběrového řízení, které bude založeno na jasných a objektivních kritériích. Jedině tak může být v současné situaci zajištěna potřebná důvěryhodnost výběru pro veřejnost a dostatečně silná a stabilní pozice nového nejvyššího státního zástupce.

Foto: ČTK

Dlouhodobým systémovým nedostatkem zákona o státním zastupitelství je absence pojistek proti politické ingerenci do fungování státního zastupitelství. To se týká především způsobu jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce, kterého vláda jmenuje bez dalších podmínek a zcela libovolně jej může i odvolat. To je zvláště citlivé v situaci, kdy se může případ trestně stíhaného premiéra znovu dostat k nejvyššímu státnímu zástupci, který by měl garantovat nezávislý a nestranný postup.

Transparentní výběrové řízení jako záruka nezávislosti

Zárukou nezávislosti a nestrannosti nového nejvyššího státního zástupce, ať už bude jmenován současnou nebo příští vládou, může být jedině důvěryhodný proces jeho výběru - tím je transparentní výběrové řízení. Obsazování vedoucích pozic ve státním zastupitelství na základě výběrového řízení včetně obsazování nejvýše postaveného státního zástupce doporučuje rovněž skupina států GRECO, jak uvádí Hodnotící zpráva České republiky z 1. července 2016. Ta výslovně uvádí, že „rozhodnutí o jmenování [mají vycházet] z povinného a transparentního výběrového řízení.”

Ve zprávě skupiny GRECO se dále uvádí, že postup jmenování nejvyššího státního zástupce by měl sloužit jako prevence rizika nepřípustného politického vlivu nebo tlaku ve spojitosti s fungováním státního zastupitelství. Dle zprávy je rovněž důležité, aby způsob výběru a jmenování nejvyššího státního zástupce získal důvěru veřejnosti a úctu soudních a právních profesí. Rozhodnutí o jmenování vedoucího představitele veřejné žaloby musí být proto zdůvodněné, transparentní a založené na jasných a objektivních kritériích.

Výběrové řízení nesmí být pouhou zástěrkou

Samotné vypsání výběrového řízení však ke splnění výše uvedeného doporučení GRECO nestačí, nesmí se totiž stát jen formální zástěrkou pro čistě politickou nominaci, o níž bude rozhodnuto ještě před jeho začátkem. Třebaže je rozhodování o novém šéfovi veřejné žaloby na vládních politicích, způsob jeho výběru by se měl změnit směrem k posílení transparentnosti a důvěryhodnosti. Proto by měly být splněny základní předpoklady pro zajištění výběrového procesu uvedených kvalit - transparentně sestavená výběrová komise, jejímiž členy budou odborníci požívající důvěry nejen vládních, ale i opozičních parlamentních stran, předem stanovené a transparentní postupy a kritéria pro hodnocení kandidátů a ústní pohovor ve formě veřejného slyšení. Pokud výběrové řízení neproběhne vůbec či proběhne nedůvěryhodně, je zřejmé riziko vážných pochybností o nezávislosti nového nejvyššího státního zástupce, což může vést k jeho slabé pozici a v krajním případě i odvolání příští vládou. Přitom je zřejmé, že jakékoliv pochybnosti o nezávislosti nejvyššího státního zástupce zásadně ovlivní důvěryhodnost celé soustavy státního zastupitelství.

Pověření náměstka vedením státního zastupitelství je rizikové

Možným dočasným řešením situace je i pověření prvního náměstka nejvyššího státního zástupce vedením státního zastupitelství a odložení jmenování nového šéfa veřejné žaloby do vzniku nové vlády s důvěrou Sněmovny tak, aby již vzešel z jejího rozhodnutí. Toto řešení má však svá rizika. Do vytvoření nové vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny uplyne zřejmě nejméně pět měsíců. Je tedy otázkou, zda je vhodné, aby tato pozice zůstala takto dlouho neobsazena. Také je třeba vzít v úvahu, že kromě 1. náměstka Igora Stříže působí na Nejvyšším státním zastupitelství jen jeden další náměstek Jiří Pavlík. Pokud by oba skončili ve funkci po dobu dočasného řešení, mohlo by dojít k paralyzaci nejvyššího státního zastupitelství. Není přitom jasné, jestli může náměstky doplňovat pověřený nejvyšší státní zástupce.

Základní předpoklady výběrového řízení na pozici nového nejvyššího státního zástupce:

I. Transparentní a jasný způsob tvorby výběrové komise, jež vybere kandidáta na pozici nejvyššího státního zástupce - jejími členy by měli být odborní nominanti vládních a opozičních stran.

II. Jednotné a transparentní postupy a kritéria pro výběr kandidáta na pozici nejvyššího státního zástupce:

a) Ústní část výběrového řízení bude veřejná - účast veřejnosti bude zaručena.

b) Na webu Ministerstva spravedlnosti budou zveřejněny následující podklady uchazeče k výběrovému řízení: strukturovaný životopis a přehled o publikační, pedagogické, vědecké, řídící nebo jiné tvůrčí či odborné činnosti, která může být významná pro posouzení jeho předpokladů pro výkon funkce, o kterou se uchází.

c) Klíčovými vlastnostmi kandidátů na pozici nejvyššího státního zástupce jsou především:

- Osobnostní kvality a charakter, intelektuální kapacita, schopnost porozumění a férové jednání, autorita a komunikační schopnosti

- Manažerské dovednosti, zejména řídící a organizační, efektivita práce

- Schopnost formulovat představy o řízení Nejvyššího státního zastupitelství a o řešení aktuálních problémů v soustavě státního zastupitelství

Pavel Franc (Frank Bold)

Oldřich Kužílek (Otevřená společnost)

Marek Zelenka (Oživení)

Jiří Skuhrovec (Datlab Institut)

Michal Bláha (Hlídač státu)