Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Hodnocení volebních programů (1. díl): Koalice SPOLU

Hodnocení volebních programů (1. díl): Koalice SPOLU

Sdílet: 27. 05. 2021

U volebních programů kandidujících stran, hnutí či koalic sledujeme oblasti, které jsme formulovali jako programové priority Rekonstrukce státu pro dobrou správu a boj s korupcí. Jako první jsme se podívali do volebního programu koalice SPOLU, zejména do programového bloku s názvem Spolu pro chytrý stát - méně byrokracie, méně korupce, méně povinností pro občana.

Foto: ČTK

1. Dobrá správa státu

Program SPOLU je v oblasti veřejné správy hodně akcentován v duchu dobrého a otevřeného vládnutí - stát je servisní organizace pro občany - velmi kladně lze ohodnotit závazek, že “strategické, analytické a konzultační materiály zaplacené z veřejných peněz budou dostupné online na jednom místě”. K tomu je ale třeba doplnit, že stejně tak by měla být k dispozici i zdrojová data včetně dokumentace, samozřejmě s ohledem na ochranu osobních údajů (princip otevřených dat).

2. Digitální stát

Program neopomíjí nedostatky a zpoždění v budování českého eGovernmentu a řadí digitalizaci mezi priority. Cíle si vytyčuje celkem jasné, ohledně toho, jak jich dosáhnout, už je ale stručnější. Programové body jsou orientovány na vstřícný přístup státu vůči občanům, staví na klíčových (a žádoucích) principech budování digitálního státu (obíhají data, nikoliv občan, občan poskytuje data pouze jednou) a navazují na již vybudovanou infrastrukturu a legislativu.

Avizované rušení zbytečných agend a počtu úředníků naznačuje, že má koalice v plánu revidovat existující procesy státní správy. To je pro digitalizaci klíčové, aby se nejednalo pouze o překlopení papírových postupů do počítače. Úbytek úředníků by měl být výsledkem úspěšné digitální transformace. U uvedeného poklesu počtu úředníků o 13 % ovšem není jasné, jakým výpočtem se k číslu dospělo. Právě důsledná revize procesů ve státní správě, která se nyní nabízí v souvislosti s tvorbou katalogu služeb, by měla předcházet rozhodnutí, které agendy, úřady či pozice moderní digitální stát nepotřebuje.

3. Transparentní a spravedlivá justice

Vítáme, že SPOLU v programu slibuje vytvoření přehledného a komplexního právního informačního systému, který bude dostupný všem, online a zdarma. Díky němu by si měli občané rychle najít potřebné informace a stáhnout vzorová podání.

Je avizován také zájem na předložení občanského soudního řádu a trestního řádu jako základní podmínky pro zrychlení a zefektivnění řízení. Z důležitých změn, které by zajistily pojistky pro posílení nezávislosti justice, v programu chybí novela zákona o státním zastupitelství, kterou neúspěšně předložilo již několik českých vlád.

4. Spravedlivá soutěž politických stran

Program slibuje změny volebního systému do komunálních voleb, které mají vést k jasnější odpovědnosti vůči vůli voličů (podle SPOLU ale nikoli formou přímé volby starostů). Lze doufat, že případné změny volebních pravidel by daly šanci i potřebnému zpřesnění fungování ÚDHPSH a pravidel pro financování volebních kampaní.

5. Efektivní, otevřený a kvalitní legislativní proces

Oceňujeme záměr zpřehlednit legislativu. Koalice SPOLU má zájem vyhodnocovat stávající právní předpisy - každý zákon (nebo vyhláška) má být po pěti letech automaticky přehodnocen z hlediska praxe a případně zrušen. To je potřebný krok ke skutečné evidence based policy, ale bude k němu potřeba posílení analytických kapacit státní správy (nebo masivní spolupráce s externími výzkumnými týmy a s tím související nezbytnost otevření dat, která si stát teď zbytečně, ale pečlivě střeží) a také povinné deklarování vyhodnotitelných cílů každé regulace.

V té souvislosti je velmi pozitivní snaha o ex ante hodnocení dopadů regulací, které chce koalice také rozšířit o hodnocení dopadů na rodiny. Opět by bylo vhodné doplnit závazek, že komise pro RIA bude posílena a její stanoviska nebudou v případě vážných výhrad opomenutelná. Služby komise pro RIA by pak měly být dostupnější i poslancům.

6. Odborná, nezávislá a výkonná státní správa

Program obsahuje omezení počtu úředníků a byrokracie, rušení zbytečných zákonů a konec neodůvodněné centralizace, ale neobsahuje konkrétní návrhy opatření, která by vedla k posílení nezávislosti, odbornosti a celkové kvality zbývajícího úřednictva.

7. Efektivní, jednoduché a transparentní veřejné zakázky

Koalice u veřejných zakázek akcentuje většinu problémů, s nimiž se v ČR potýkáme, ale jen nejasně naznačuje konkrétní řešení, kterým je instituce zodpovědná za realizaci centrálních nákupů a metodiku zadavatelů, a také propojení zadávacích systémů a zrušení monopolu NEN. Ocenit lze plánované pravidelné vyhodnocování toho, zda stát o veřejných zakázkách rozhoduje transparentně.

Velmi pozitivně hodnotíme závazek provést potřebnou reformu ÚOHS. V programu je správně uveden jeden z často citovaných problémů Úřadu - přílišný formalismus v přezkumu zákonnosti zadávacího řízení, který směřuje spíše na penalizaci formálních chyb zadavatelů, kteří jsou často v náročné pozici, namísto odhalování nezákonného jednání motivovaného špatnými úmysly, například korupcí. Z programu ale nejsou zřejmé základní principy, jak by měla reforma vypadat.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

8. Férové dotace a omezení prostoru pro střet zájmů

Program SPOLU deklaruje, že se zjednoduší systém dotací a zprovozní portál jednotného přehledu dotačních možností. Slíbeno je také pravidelné vyhodnocování toho, zda stát o dotacích rozhoduje transparentně. To je bezpochyby přínosné pro posílení důvěry v nakládání s veřejnými prostředky.

Program také uvádí, že kontroly dotací už nebudou duplicitní, což je problém, jehož řešení experti Rekonstrukce státu spolu se zástupci koalice SPOLU hledali a navrhovali už při projednávání rozšiřování působnosti NKÚ. NKÚ a problematice státních firem a neefektivity jejich řízení se ale program nevěnuje.

9. Efektivní výkon práva na informace a ochrana osobních údajů

V programu chybí zmínka o posilování efektivního výkonu práva na informace. Průhlednost je alespoň zmíněna jako jeden z principů boje s korupcí pomocí 3P - prevence, průhlednosti a odpovědnosti. Lze tedy předpokládat, že koalice bude podporovat posilování práva na informace, modernizaci registru smluv a podobných preventivních a “prootevřenostních” nástrojů.

Problematika osobních údajů je koalicí zastoupena pouze zmínkou principu “osobní údaje jednou a dost”. Úřady by tak podle programu SPOLU neměly znovu chtít po občanech to, co již jednou poskytli.

10. Exekuce

Oceňujeme závazek řešit problém, kdy se “dlužníci stávají doživotními nevolníky”. Není ale navrženo konkrétní řešení tohoto významného problému. Systémovým řešením by bylo především zavedení teritoriality exekutorů včetně principu 1 dlužník - 1 exekutor, popřípadě zestátnění exekutorů a dále prosazení funkčního institutu zastavování exekucí. Ten by systém vyčistil od starých nevymahatelných exekucí, které vznikly ještě za předchozí divoké neregulované roky nebankovních půjček a rozhodčích doložek. Tato opatření ale program neobsahuje.

Vítáme příslib řešení nezákonných exekucí, ovšem opět chybí konkrétní návrh, jak zastavení nezákonných exekucí docílit. V tomto případě by opět pomohlo zavedení teritoriality exekutorů a zpřetrhání neblahých vazeb mezi věřiteli a exekutory. Oceňujeme také zmínku o problematice insolvencí, ovšem chybí přesnější plán. Konkrétně je velkým tématem možnost zkrácení oddlužení na tři roky, které alespoň v případě živnostníků požaduje směrnice EU. Dalším ožehavým tématem je problematická podmínka při ukončení oddlužení, která dlužníky odrazuje od vstupu do oddlužení.

11. Média

Skutečnost, že program SPOLU zmiňuje potřebu zajištění nezávislosti veřejnoprávních médií, je jednoznačně dobrou zprávou. Tři zmiňované směry - udržitelnost financování, zajištění plurality v mediálních radách (například zapojením Senátu do procesu volby) a transparentní hospodaření jsou klíčové i podle analýz Rekonstrukce státu. Program je v tomto bodě poměrně málo detailní a opatření směřujících k nezávislosti médií by jistě mohl rozvádět více. Nicméně jde o dobrý základ pro povolební debatu o reformě mediálních zákonů.

Celý program najdete zde.

Rekonstrukce státu vyhodnocuje všechny zveřejněné programy a před volbami spustí komplexní hodnocení stran i politiků z pohledu dobré správy státu a boje proti korupci.