Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Konec politických trafik! Nominační zákon míří pro podpis k prezidentovi

Konec politických trafik! Nominační zákon míří pro podpis k prezidentovi

Poslanecká sněmovna přijala nový zákon, který má zamezit rozdávání politických trafik ve státních firmách. Takzvaný nominační zákon zajistí, že každý uchazeč o místo ve státem vlastněných podnicích bude muset projít transparentním procesem výběru. Ministři však stále budou mít při výběru poslední slovo. Jde o zcela nový protikorupční zákon, o který Rekonstrukce státu usilovala od roku 2013.

Nominační zákon bude upravovat i výběr osob do představenstva a dozorčí rady státního podniku Lesy ČR. Ilustrační foto. Zdroj: ČTK

Poslanci podruhé a nyní již definitivně schválili takzvaný nominační zákon, který jim vrátil Senát. Cílem nového zákona je zajistit odborné vedení státních firem a znemožnit dosazování politických nominantů bez potřebné kvalifikace. Zákon proto přináší jasný a transparentní proces výběru funkcionářů do dozorčích rad a představenstev státem vlastněných podniků (např. ČEZ, Čepro či Lesy ČR), a to s důrazem na jejich odbornost.

„Rekonstrukce státu usilovala o přijetí tohoto zákona šest let. Někteří vládní politici zpočátku tvrdili, že takový zákon vůbec nejde napsat. Posléze zaznívaly argumenty, že zákon není potřeba, a postačí vládou zřízený Výbor pro personální nominace. Proto si velmi vážíme nejen toho, že se nakonec podařilo připravit kvalitní zákon, ale zejména, že získal širokou podporu napříč politickým spektrem. Velký dík patří zejména všem, kteří se podíleli na nalezení finální politické shody,” říká Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

Z původního bezzubého vládního návrhu se podařilo poslancům komplexním pozměňovacím návrhem připravit funkční zákon, který je pro ministry závazný. Pozměňovací návrh senátorů navíc odstranily dílčí legislativní nedostatky. Zákon tak byl schválen ve znění komplexního pozměňovacího návrhu poslanců a dílčích návrhů Senátu. Ruku pro finální podobu zákona zvedlo 135 poslanců. Na plénu ji podpořila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Nyní tedy chybí jen podpis prezidenta.

Od návodu k WC po rozumný kompromis

Ještě v roce 2015 Andrej Babiš coby ministr financí opatření odmítal s tím, že je to zákon o tom, “jak chodit na záchod”. Vloni pak ztroskotal také ambiciózní návrh Pirátů, nicméně inspiroval k předložení nového zákona současnou vládu. Vládní návrh se ale setkal s výraznou kritikou, především proto, že nominační postup zakotvený v zákoně nebyl pro ministry závazný.

Poslancům se však ve spolupráci s Rekonstrukcí státu podařilo najít rozumný kompromis, který jako komplexní pozměňovací návrh předložili poslanci Radek Vondráček (ANO), Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Tomáš Martínek s Jakubem Michálkem (Piráti). Pozměňovací návrh vyřešil největší nedostatky vládního návrhu, především zajistil povinnost ministrů nominační postup dodržovat a umožnil zablokování nominace zcela nekvalifikovaných uchazečů. Sněmovna ho ve 3. čtení podpořila 150 hlasy a zákon postoupila Senátu.

Senátoři vylepšili poslanecký návrh

Nominační zákon našel podporu i v Senátu, senátoři však návrh vrátili do Sněmovny s několika pozměňovacími návrhy senátora Zdeňka Hraby (klub STAN). Ty mimo jiné upravují, aby uchazeči o místa v řídicích orgánech státních firem nemuseli už při podání přihlášky do výběrového řízení dokládat, že nejsou ve střetu zájmů. To by totiž mohlo odradit kvalifikované uchazeče ze soukromé sféry, kteří by se svých pozic museli vzdát už před účastí ve výběrovém řízení. Absenci střetu zájmů budou moci podle schváleného zákona úspěšní uchazeči doložit až v den, kdy vstupují do funkce ve státní firmě.

 • Proč byl nominační zákon potřeba?

  Ve vedení státních firem by měli sedět odborníci bez úzkých vazeb na politické strany, kteří nebudou zavírat oči před podezřelými obchody. Křesla v dozorčích radách a kontrolních orgánech firem v minulosti často rozdělovali politici spíše podle politické loajality, než podle odbornosti. Je proto třeba zajistit průhledné výběrové řízení s jasnými pravidly, které stanoví zákon o nominacích do dozorčích rad a představenstev státních firem. Přijetí nominačního zákona navíc doporučuje OECD.

 • Co nový zákon přinese?

  Zákon zavádí transparentní nominační postup pro výběr uchazečů o řídící a dozorčí funkce v právnických osobách s majetkovou účastí státu, kteří jsou navrženi ministry. Díky zákonu bude zřízen stálý Výbor pro personální nominace, který bude navržené uchazeče posuzovat. Výbor může uchazeče buďto doporučit či nedoporučit. Finální rozhodnutí zůstává na příslušném ministrovi, který nese za jmenování politickou odpovědnost. Pokud však ministr či ministryně rozhodne v rozporu s doporučením výboru, musí své rozhodnutí veřejně zdůvodnit.

 • Jak bude zákon fungovat v praxi?

  Každý uchazeč o funkci v řídícím orgánu státní firmy bude posouzen Výborem pro personální nominace. Kandidáti do řídících funkcí budou navíc muset projít i otevřeným výběrovým řízením. Výbor bude posuzovat kromě základních závazně stanovených předpokladů (bezúhonnost, splnění věkové hranice či minimální vzdělání a praxe v případě exekutivních funkcí) také například dosažené vzdělání, praxi v oboru či manažerské zkušenosti. Stanoviska Výboru k uchazečům nebudou pro ministry závazná. Pokud ministr jmenuje kandidáta, kterého Výbor nedoporučil, bude muset své rozhodnutí odůvodnit a obhájit před veřejností. Pokud nebude dodržen tento postup, jmenování do funkce ve státní firmě nebude platné.

 • Co vše se změní oproti současnosti?

  V současnosti již působí Vládní výbor pro personální nominace zřízený usnesením vlády. Tento výbor však nemá příliš pevnou a nezávislou pozici. To se má změnit právě přijetím nomiančního zákona:

  ● Výbor nebude možné obejít, opačný postup bude zakládat neplatnost jmenování.

  ● Výbor bude mít pravomoc odmítnout uchazeče, kteří nesplňují základní předpoklady pro

  výkon funkce.

  ● Výbor pro personální nominace bude zřízen zákonem, jeho existence tedy nezávisí na

  rozhodnutí současné vlády.

  ● Výbor bude složen z apolitických odborníků na firemní řízení, právo, ekonomii a

  personalistiku, kteří mají pevně stanovené funkční období. Budou navíc obměňování

  postupně – 1 člen ročně. Bude tak garantována vysoká profesionalita a nezávislost Výboru

  na vládě.

  ● Výbor bude mít dostatečný čas na posouzení uchazečů.

  ● Výbor bude vydávat výslovně doporučující nebo nedoporučující stanovisko. Bude tak jasné, kdy se ministr od stanoviska Výboru odchyluje a kdy ne.