Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Městské firmy bez korupce

Městské firmy bez korupce

Posílení demokratické kontroly a efektivního řízení městských firem

Městské firmy hospodaří s velkým objemem veřejných prostředků. Jak dokazují známé kauzy (Dozimetr, Městský dopravní podnik v Liberci), tyto firmy jsou pod silným politickým vlivem, což může vytvářet prostor k  zneužívání veřejných peněz pro politické nebo soukromé zájmy.

Česká republika nemá platný právní rámec, který by podrobněji upravoval podmínky výkonu vlastnických práv municipalit nad městskými firmami. To zahrnuje i pravidla pro fungování výběru členů řídících a kontrolních orgánů.

Samotný majitel (město) není povinen zavést kontrolní mechanismy, prostřednictvím kterých může sledovat, zda daná firma naplňuje očekávání vlastníka, čímž se oslabuje i kontrola veřejnosti. Tato očekávání nejsou nikde závazně formulována.
Pavlína Hojná právnička a analytička

Některá města očekávání formulují do strategií firem, ty však často nejsou veřejné a neobsahují pravidla pro výběr členů řídících a kontrolních orgánů. Ze stejného důvodu nelze kontrolovat, jestli jsou členové jednotlivých orgánů dosazováni, odvoláváni nebo odměňováni díky svým výsledkům, nebo v návaznosti na změnu politického vedení města.

Kauza jako Dozimetr se nesmí opakovat!

Rekonstrukce státu formuluje doporučení v podobě takzvaných checklistů, které navazují na poučení z kauzy Dozimetr. Případ ukazuje, že správné zavedení účinných kontrolních mechanismů a zajištění odpovědnosti zástupců vlastníků veřejných firem (politiků) je složitější než u soukromých vlastníků. U soukromých vlastníků zpravidla existuje jasně definovaná struktura kontrolních a řídících mechanismů, stejně jako stanovené cíle a způsoby jejich dosažení.

CHECKLIST OPATŘENÍ PROTI KORUPCI

Politický vliv v dozorčích radách někdy bývá příčinou nepřehledného hospodaření s veřejnými penězi. Jedná se přitom o firmy hospodařící s velkým objemem veřejných peněz, v řádech stamilionů až desítek miliard korun. 

Pokud komunální politici a jimi jmenovaní členové příslušných orgánů nekontrolují a strategicky neřídí městské firmy v zájmu svých voličů, není snadné hnát je k odpovědnosti, neboť mechanismy jejich kontroly a možnosti vyvozování odpovědnosti nejsou tak silné jako u soukromých společností.

Ze strany občana je obtížné na nehospodárné vynakládání veřejných peněz přijít (je zde informační asymetrie). Proto je potřeba vytvořit vhodný institucionální rámec, který dostatečně zohlední, že osoby vykonávající práva veřejného vlastníka jsou v odlišném postavení než soukromí vlastníci.
Patrícia Petreková analytička Rekonstrukce státu

Co je naším cílem?

  • Zavedení kvalitní vlastnické politiky na úrovni jednotlivých municipalit.

Pro správné fungování městských firem, naplňování veřejného zájmu a obchodních cílů je nutné správné nastavení vlastnické politiky. Tím bude zajištěno, že městské firmy mohou legitimně plnit nejen ekonomické, ale i environmentální, sociální a jiné veřejně prospěšné cíle. Vypracování a implementace vlastnické politiky je základem pro další aspekty správného fungování městských firem a jejich veřejné kontroly. Kvalitní vlastnická politika adresuje zajištění profesionálního řízení, kontrolní mechanismy.

  • Profesionalizace řízení městských firem.

Pro dosažení profesionálního řízení městských firem je klíčový výběr členů řídících a dozorčích orgánů, kteří disponují potřebnou kvalifikací. Je zapotřebí, aby vedoucí pracovníci měli znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu řízení Je nutné zavést pravidelné hodnocení výkonnosti manažerů na základě jasně definovaných kritérií a cílů a pravidelné transparentní výběrové procesy pro obsazování vedoucích pozic, které zajistí, že budou vybíráni ti nejkvalifikovanější kandidáti. Seznam kvalifikačních kritérií by měla sestavovat hodnoticí komise.

  • Včasné odhalení nehospodárnosti a neefektivity městských firem

Pro včasné odhalení nehospodárnosti a neefektivity městských firem je klíčové stanovit konkrétní a měřitelné cíle, KPIs. Každá městská firma by měla mít jasně definované a měřitelné cíle, které lze pravidelně vyhodnocovat. Tyto cíle by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (“SMART”). Pravidelné monitorování a vyhodnocování těchto cílů, častěji než jednou ročně, zajistí městu a občanům přehled o tom, jakým způsobem je nakládáno s veřejnými finančními prostředky. Pokud cíle nejsou plněny efektivně, je možné provést potřebné změny, například v personální politice nebo v přenastavení cílů.

  • Prevence korupce a klientelismu

Pro prevenci korupce i klientelismu je zásadní správné nastavení vlastnické politiky a kontrolních mechanismů. Vypracování a implementace transparentní vlastnické politiky, která zahrnuje jasná pravidla a mechanismy pro kontrolu a hodnocení hospodaření městských firem, je klíčové. Dokument by měl zavést pravidelné audity a zveřejňování finančních výkazů, což umožní sledovat efektivitu a transparentnost nakládání s veřejnými prostředky.

Jak na to?

Checklisty představují seznam konkrétních doporučení k řízení městských firem. V principu jsou však tato doporučení velmi dobře uplatnitelná i na úrovni státem vlastněných firem. Checklisty rozdělujeme na tři kategorie: vlastnická politika, veřejné zakázky a kontrolní mechanismy. Každé kategorie obsahuje specifické zadaní a doporučení, které by měly být implementovány, tak aby bylo naplněno transparentní a efektivní řízení městských firem.

Doporučujeme všem primátorům, starostům, radním a zastupitelům obecně, aby si prošli kompletní seznam doporučení. Mohou tak výrazně posílit prevenci proti vzniku korupce a klientelismu v městských firmách, které jejich město provozuje.

Checklist opatření proti korupci