Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Hodnocení volebních programů (2. díl): Piráti a Starostové

Hodnocení volebních programů (2. díl): Piráti a Starostové

Sdílet: 08. 06. 2021

U volebních programů kandidujících stran, hnutí či koalic sledujeme oblasti, které jsme formulovali jako programové priority Rekonstrukce státu pro dobrou správu a boj s korupcí. Tentokrát jsme se podívali do volebního programu koalice Pirátů a Starostů, zejména nás zajímal programový blok s názvem Razantní boj s korupcí.

Foto: ČTK

1. Dobrá správa státu, odborná, nezávislá a výkonná státní správa

Piráti se Starosty si zřejmě dobře uvědomují zásadní neduhy české státní správy - neefektivitu, byrokratičnost, problém s náborem a udržením odborníků, uzavřenost, nízkou orientaci na občany a především politizaci, kterou lze ilustrovat snadnými a bohužel také běžnými přechody z pozic odborných do politických a zpět. Slabé vedení nedokáže za státní správu nést zodpovědnost, ani ji rozvíjet, a v krizi pak nedokáže být politickému vedení země odbornou oporou, natož odborným oponentem.

V programu koalice oceňujeme poměrně realistický přístup k řešení, v němž plánují začít revizemi a až následně systémovými změnami. Výzvou je však zmiňované vedení státní služby, které by mělo být dlouhodobým garantem těchto procesů.

Koalice slibuje velkou otevřenost vládnutí a zapojování veřejnosti do rozhodování. Tvorba legislativy má být více postavena na faktech, k čemuž bude potřeba posílit analytické kapacity ve státní správě. Chtějí proto zřídit Vládní analytický útvar jako centrální analytickou jednotku státní správy. Otázka je, zda to bude stačit, státní správa totiž trpí obecným nedostatkem analytiků. Cestou by mohlo být v programu naznačené outsourcování analytických kapacit na výzkumné instituce.

V souvislosti s krizovými situacemi Piráti a Starostové slibují zjednodušit administrativu vypořádání následků mimořádných událostí. Doufejme, že součástí bude i jednoduchý systém náhrady škod. Celkově je totiž třeba krizovou legislativu modernizovat, a to i na základě poučení z uplynulého covidového roku.
Jakub Černý lobbista Rekonstrukce státu

V oblasti korupce se koalice zaměřuje především na její trestání a odhalování. Napříč programem zmiňuje preventivní nástroje spočívající v posilování kontrolních mechanismů, větší otevřenosti a podobně. Dále program zmiňuje přímo v kapitole věnující se korupci ochranu oznamovatelů korupce.

2. Digitální stát

Koalice si je evidentně dobře vědoma toho, že digitalizaci státu nelze odsouvat „na druhou kolej”. Zahraniční zkušenosti ukazují, že politická prioritizace je pro úspěšnou transformaci zásadní. Program identifikuje stávající překážky, které se současné vládě nepodařilo překonat, a na které jsme upozorňovali i v Rekonstrukci státu. Nejsou tak opomenuty potřebné systémové změny v řízení a koordinaci digitalizace a pořizování nových IT systémů, zároveň slibuje výhody, které digitalizace přinese přímo občanovi.

Program cílí na maximální otevřenost dat i potřebu jejich srozumitelnosti pro veřejnost. Zároveň zdůrazňuje, že řízení státu musí být na datech postaveno, což se dosud příliš nedařilo. Digitalizace nemůže končit jen výměnou papíru za PDF dokument. Lze proto ocenit, že koalice počítá i s potřebnou revizí a transformací procesů na úřadech. Prvky týkající se digitalizace navíc prostupují řadu dílčích oblastí, na které se Piráti a Starostové chtějí v dalším volebním období zaměřit.

3. Transparentní a spravedlivá justice

V programovém bodu „Svižnější soudy digitalizací spisů” najdeme celou řadu bodů k posílení otevřenosti a efektivity justice. Prvotním cílem je prosazení novely k digitalizaci postupů orgánů veřejné moci obsahující požadavky na využívání elektronického spisu nebo dálkového nahlížení. Nechybí i velmi potřebný cíl zveřejňovat rozsudky soudů v uživatelsky přívětivém formátu. Důležitost digitalizace justice ilustruje koalice i na záměru zřídit resortní agenturu řízenou správní radou se zástupci ministerstva spravedlnosti a soudů - agentura by měla digitalizaci na starosti, aby se zabránilo přílišné závislosti na externích firmách.

V programovém bodu „Maximální nezávislost státních zástupců” najdeme i záměr zavést chybějící pojistky nezávislosti státních zástupců, o které se neúspěšně pokoušelo několik vlád. Koalice chce znovu předložit velmi potřebnou novelu zákona o státním zastupitelství, která by zavedla odvolatelnost nejvyššího státního zástupce jen kárným soudem a pevná funkční období vedoucích státních zástupců. Počítá se i s transparentními výběrovými řízeními, kdy většinu hlasů ve výběrové komisi budou mít státní zástupci, kteří nesou za řádný chod veřejné žaloby odpovědnost. Komise pro výběr nejvyššího státního zástupce by měla být podle koalice sestavena z nezpochybnitelně nezávislých odborníků.

Další relevantní body z oblasti transparentní justice jsou uvedené v programovém bodu „Důvěryhodné, předvídatelné a rychlé soudnictví”, který vedle elektronického spisu zmiňuje i zpřístupnění statistiky o rozhodovací činnosti soudů a soudců v dané agendě a její propojení s registrem justičních činitelů a databází soudních rozhodnutí (včetně kárných rozhodnutí).

4. Spravedlivá soutěž politických stran

Program se volebními tématy zabývá v oblasti s názvem „Snadná volební účast”. Koalice má mimo jiné v úmyslu prosadit nový zákon o správě voleb, který sjednotí praktické a organizační aspekty všech voleb a referend. Doufáme, že tyto legislativní úvahy dají šanci i potřebnému zpřesnění fungování ÚDHPSH a pravidel pro financování volebních kampaní.

5. Efektivní, otevřený a kvalitní legislativní proces

Občané by měli mít důvěru v legislativní proces, proto lze ocenit několik bodů z programu, které k jejímu posílení mohou vést. Koalice chce zavést projekty Otevřená vláda a Otevřená sněmovna, které mají umožnit občanům, odborníkům z praxe a zájmovým skupinám transparentně připomínkovat legislativu. Má také za cíl změnu jednacího řádu v Poslanecké sněmovně, zlepšit efektivitu a předvídatelnost jednání a zavést online přenosy výborů Parlamentu a jmenná hlasování.

6. Efektivní, jednoduché a transparentní veřejné zakázky

Piráti a STAN správně identifikují problémy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včetně důrazu na nadměrnou koncentraci pravomocí v rukou předsedy. Lze souhlasit i s dalšími identifikovanými problémy, jako je přílišná pomalost rozhodování (zde je třeba podotknout, že ÚOHS má v posledních letech setrvalou zlepšující se tendenci - ovšem s institucionální změnou, kterou Piráti a STAN navrhují, skutečně lze řízení ještě více urychlit) a nedostatečná předvídatelnost tržního prostředí veřejných zakázek.

Piráti a STAN dále upřesňují, že by reforma měla cílit na posílení transparentnosti, předvídatelnosti, rychlosti a rozhodování o věcné podstatě namísto přepjatého formalismu. S tím vším souhlasíme. Pozitivně hodnotíme konkrétní specifikaci toho, jak by měla reforma vypadat - to je uvedeno v závěrečné části kapitoly. Podle Pirátů a STAN by mělo být zavedeno kolektivní rozhodování, jednoinstančnost, dekoncentrace pravomocí předsedy, otevřené výběrové řízení na předsedu, kvalifikační předpoklady pro vedení Úřadu, větší otevřenost úřadu a intenzivnější metodická pomoc.

Piráti a Starostové se tak zcela shodují s postojem protikorupčních organizací, které ideální parametry reformy ÚOHS představily v březnu roku 2020 na tiskové konferenci.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

Kromě reformy dohledového úřadu si Piráti se Starosty v programu všímají i dalších problematických oblastí veřejného zadávání. Zvláště se těšíme na zvýšení transparentnosti veřejných zakázek malého rozsahu. Velký krok k tomuto cíli slíbila učinit už tato vláda, ale ke schválení příslušné metodiky vypracované kolegy z DatLabu a Oživení spolu s MMR ještě nenašla čas.

Konkrétnější kroky koalice slibuje u problematiky centrálního zadávání, které u nás stále systematicky nefunguje, ačkoli v Rakousku, kterým se Piráti a Starostové slibují inspirovat, už na něj dávno mají e-shop, čímž šetří finance i čas. Administrativní zátěž by mohla zmírnit také realizace slibu propojit atomizované systémy pro zadávání a správu veřejných zakázek, včetně revize využívání NENu. Ocenit je potřeba ale také uvědomění si, že mnohé problémy zadávání v Česku jsou dány nedostatečným metodickým vedením zadavatelů, a slib se na metodiku zaměřit. Metodiku zadavatelů by mohla dostat na starost instituce zodpovědná za centrální zadávání, aby metodikem byl konečně nejzkušenější zadavatel.

7. Férové dotace a omezení prostoru pro střet zájmů

Koalice v programu jednoznačně uvádí, že občané mají právo vědět, kam jdou jejich daně a z toho důvodu je nutné zajistit transparentní a kontrolované nakládání s veřejnými penězi. V tomto kontextu vítáme celou řadu programových bodů. Důležitý je příslib zavedení jednotné veřejné evidence dotací ve veřejném sektoru dle závazku Partnerství pro otevřené vládnutí. Stejně tak je chvályhodný cíl prosadit pravidla transparentního doložení skutečných majitelů společností, zejména těch, které čerpají dotace a získávají veřejné zakázky. Upřesnění náležitého postupu úřadů je na místě, zvlášť v situaci, kdy nový zákon o evidenci skutečných majitelů nedává stoprocentní záruku, že firmy v evidenci uvádějí správné údaje. Důkladné rozkrývání skutečných majitelů souvisí i s předcházením střetu zájmů politiků, na což Piráti a Starostové v programu také nezapomínají a chtějí pro tento účel prosadit jasná a vymahatelná pravidla.

Z hlediska průhlednosti veřejných financí oceňujeme i cíl přehledného zveřejnění výdajů státu na úroveň faktury a zavedení rozklikávacích rozpočtů ministerstev na webu.

8. Efektivní výkon práva na informace a ochrana osobních údajů

Program Pirátů a Starostů si zjevně uvědomuje problém, že veřejně vlastněné firmy nejsou v praxi ochotny poskytovat informace o své činnosti. Jednoznačně pozitivním je proto záměr zfunkčnit zákon o svobodném přístupu k informacím a rozšířit přístup k informacím na ČEZ a další firmy se státní majoritou. Chvályhodný je i závazek bránit všem snahám o omezení přístupu občanů k informacím. Proaktivně chce koalice zveřejňovat platy TOP úředníků, což podle nás povede k větší důvěře občanů ve státní administrativu.

Koaliční program uvádí i celou řadu opatření, která mají reagovat na rizika plynoucí z možností státu i firem zneužít osobní údaje ke sledování, marketingu či ovlivňování sociálními sítěmi. Za všechny můžeme zmínit narovnání právní odpovědnosti v oblasti osobních údajů mezi soukromým a veřejným sektorem a omezení přebujelého sledování kamerovými systémy.

9. Exekuce

Piráti a STAN se v kapitole o exekucích zaměřili zaměřili na teritorialitu exekutorů. Té se věnuje v zásadě celý popis problémů v exekucích, polovina navrhovaných opatření a většina podrobnějších vysvětlení na konci kapitoly. S tímto zaměřením lze souhlasit, protože tržní prostředí a absence principu 1 dlužník - 1 exekutor je posledním zatím nedořešeným problémem dluhové oblasti, jak například uvádí nedávná velká analýza Centra pro společenské otázky.

V oblasti exekucí dále Piráti a STAN zváží přípravu věcného záměru tzv. německého modelu, kterým je de facto zestátnění exekutorů, což rovněž oceňujeme. Namísto exekutorů jakožto soukromých podnikatelů by dluhy vymáhali státní úředníci placení státem. V rámci české debaty o exekucích by se jednalo o velký krok, ovšem na západě EU je zcela běžné, že výkon soudních a dalších rozhodnutí zajišťují státní úředníci a vymahatelnost práva tím nijak netrpí. Dokonce je tento státní model v EU častější než veřejnoprávní model kombinující soukromé exekutory a místní příslušnost. Zestátnění exekutorů by navíc umožnilo celý systém zjednodušit a sjednotit. Dnes máme totiž kromě exekučního vymáhání ještě vymáhání soudní, daňové a správní.

Program Pirátů a STAN je v souladu s doporučeními Rekonstrukce státu a přinesl by zásadní pozitivní systémovou změnu v oblasti exekucí. Vzhledem ke svým aktivitám v Poslanecké sněmovně a Senátu je navíc hlavní záměr Pirátů a STAN spočívající v prosazení teritoriality exekutorů velice důvěryhodný - v zásadě by „Jen” navázali na dosavadní práci.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

Zaměření na teritorialitu exekutorů jde však ruku v ruce s podceněním dalších oblastí. Program se tak například nevěnuje problematice starých nevymahatelných exekucí z divokých let cca před rokem 2015. Neřeší dále komplikovaný systém srážek ze mzdy a nezabavitelného minima, který například znevýhodňuje samoživitelky a samoživitele.

V dluhové oblasti jsou rovněž klíčové osobní bankroty nebo oddlužení. Oceňujeme, že Piráti a STAN v programu podpořili zkrácení oddlužení na 3 roky. Trochu je škoda, že se nevyjadřují k zásadní překážce pro vstup do oddlužení - nejasně formulované podmínce při výstupu, která může znamenat zmaření předchozího pětiletého úsilí dlužníků a která představuje hlavní důvod, proč o oddlužení stále žádá jen zlomek těch, kteří by do oddlužení jít měli.

10. Média

Program koalice Pirátů a Starostů identifikuje stejné problémy v oblasti veřejnoprávních médií jako analýzy Rekonstrukce státu. Počítá se zapojením Senátu do volby členů mediálních rad, což povede k pluralitnějšímu zastoupení názorů v radách. Myslí i na udržitelné financování veřejnoprávních médií, zároveň s tím ovšem i na kontrolu efektivity jejich hospodaření. Klíčovou změnou, kterou koalice navrhuje, je pak možnost přezkoumat rozhodnutí mediálních rad i rozhodnutí Parlamentu ve vztahu k volbě či odvolání soudem.

Piráti a Starostové navrhují zrušit možnost Sněmovny odvolat mediální rady jako celek. Dalo by se jít i dále a zrušit celkově institut schvalování výročních zpráv veřejnoprávních médií Sněmovnou
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

V programu chybí řešení dalších problémů, které sužují česká média. Ať už jde o oligarchizaci, absenci definice novinářské profese - v zákonech i ve společenském diskurzu - a související profesní ochrany, nebo třeba narůstající problém disproporcí v regulacích pro internetová a tradiční média. Celý program najdete zde.

Rekonstrukce státu vyhodnocuje všechny zveřejněné programy a před volbami spustí komplexní hodnocení stran i politiků z pohledu dobré správy státu a boje proti korupci.