Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

NEZHASÍNAT! #8: Férové a transparentní rozdělování finanční pomoci v koronakrizi

NEZHASÍNAT! #8: Férové a transparentní rozdělování finanční pomoci v koronakrizi

Sdílet: 20. 05. 2020

Vláda se chystá na podporu ekonomiky zmrazené pandemií koronaviru dát přes bilion korun. Všechno to jsou přitom peníze z kapes daňových poplatníků. Rekonstrukce státu proto přichází s novým doporučením projektu NEZHASÍNAT! Vláda by měla přistoupit k rozdělování peněz co nejvíce transparentně a efektivně a poučit z nedostatků dosud realizovaných podpůrných programů. Restart ekonomiky musí probíhat bez „zhasnutí” a otevírání příležitostí pro klientelismus.

Foto: ČTK

V prvních týdnech epidemie musela vláda rychle reagovat na obavy veřejnosti ohledně dopadů krizových opatření na ekonomiku. Zajistila proto alespoň dílčí kompenzace pro skupiny nejvíce zasažené zastavením ekonomiky. Dnes jsme však v další fázi, kdy je největší výzvou spravedlivý restart ekonomiky bez zhasnutí, které by mohlo zastřít korupci a klientelismus.

Politici teď mají čas nastavit podpůrné programy na základě odborné diskuze, zajistit rovnost příležitostí pro budoucí žadatele o podporu a informovat o nich s dostatečným předstihem. Experti Rekonstrukce státu doporučují, aby nové formy podpory vždy naplňovaly základní principy otevřenosti, včasnosti a rovnosti přístupu.

Doporučení Rekonstrukce státu:

1. OTEVŘENOST: Konzultovat programy s relevantními aktéry a odůvodňovat podobu programů

  Vytvořit k připravovaným programům pracovní skupiny, přizvat nezávislé experty, opozici a relevantní aktéry, vytvořit ke každému programu důvodovou zprávu, uvést důvody podpory i výběru cílové skupiny, jasně cílovou skupinu vymezit, formulovat měřitelné cíle programu, nastavit program v souladu s cíli.

  2. VČASNOST: Včas informovat a neměnit podmínky programu za běhu

   Záměr vypsání programu oznámit dostatečně předem před spuštěním programu, úplné a konečné parametry programu včetně podmínek podávání žádostí zveřejnit s dostatečným předstihem před spuštěním programu, podmínky programu po spuštění programu neměnit, rozhodně ne k tíži žadatelů.

   3. ROVNOST: Zajistit účastníkům programu rovný přístup

    Psát jednoduchým jazykem, uvádět znění odkazovaných ustanovení právních předpisů, maximum věcí umožnit prokázat čestným prohlášením, nevyžadovat zbytné doklady, přednostně využívat nahlížení do registrů před povinností ve státních registrech dohledatelné věci dokládat, umožnit přečíst podmínky programu a podat žádost nejméně i v angličtině.

    Podpůrné programy je třeba konzultovat a odůvodňovat jejich parametry

    Otevřenost je základem pro důvěru veřejnosti v kroky vlády. Vláda by měla vytvořit pracovní skupiny, kde budou účastni zástupci vlády, opozice, cílové skupiny i externí odborníci. Podrobné konzultace a řádná oponentura by měly vést v první řadě k jednoznačnému vymezení cílů, cílové skupiny, a podmínek programu, které se musí s reálným nastavením programu shodovat. „Příkladem špatné praxe je program COVID I, ve kterém měly šanci uspět spíše jen větší, dobře zajištěné a koronakrizí méně poškozené podniky. Z nejvíce zasaženého pohostinství uspělo se žádostí jen 25 podniků,” říká Jakub Černý, analytik Rekonstrukce státu.

    V programech je třeba jasně vymezit, kdo jsou adresáti pomoci. Skuteční příjemci by poté také měli být zveřejněni, jsou-li právnickými osobami. Výběr této cílové skupiny přitom musí být odůvodněn a podložen daty. Součástí programu musí být i měřitelné cíle, aby bylo možné zpětně vyhodnotit účinnost vynaložených prostředků.

    Včasné informace pro žadatele a jednoznačné podmínky programu

    Nešvarem mnoha podpůrných programů bylo jejich překotné spuštění bez upozornění žadatelů alespoň s několikadenním předstihem. Ministerstva také často dodatečně měnila jejich podmínky. Podnikatelé z Prahy se například teprve den před spuštěním programu COVID II dozvěděli, že není určen pro ně. „Už se nacházíme v době, kdy je lepší o týden déle program tvořit, než jej po spuštění překotně měnit. Předvídatelnost je teď zásadní,” hodnotí současnou situaci Josef Karlický, vedoucí Rekonstrukce státu.

    Oznámení záměru spustit program včetně zveřejnění jeho podmínek musí proběhnout s dostatečným předstihem, aby výhodu nezískali ti, kteří mají informace z první ruky, případně větší firmy, které mají zpravidla k dispozici vlastní tým právníků. Například o podmínce předschváleného úvěru od banky v programu COVID Praha spuštěnému 21. března se žadatelé dozvěděli v pátek 17. března. Měli tedy jen jeden celý pracovní den na vyřízení žádosti o úvěr, která běžně trvá několik týdnů. Nadále by se nemělo stávat, že prostředky programu jsou vyčerpány dříve, než někteří žadatelé vůbec stihnou vyplnit přihlášku, jako tomu bylo např. v programu COVID I.

    Rovný přístup k účastníkům programu

    Pokud má být program skutečně efektivní, musí být přístupný i těm, kteří nejsou zvyklí žádat pomoc od státu. V programu ANTIVIRUS zatíženému náročnou administrativou a zbytečnou a složitou povinností dokládat vlastnictví bankovního účtu bylo kolem 70 % žádostí neúspěšných. Přitom například umožnění dokládat většinu ostatních dokumentů jen čestným prohlášením lze v programu ANTIVIRUS považovat za dobrou praxi.

    Žádost by proto měla být co nejjednodušší, neměla by vyžadovat po pisatelích zbytečnou administrativu (zvláště, pokud stát může údaje sám zjistit ze svých rejstříků), a měla by být srozumitelná. Pokud obsahuje odkazy na konkrétní ustanovení zákonů, měla by je rovnou citovat. „O pomoc musí být schopen požádat i malý živnostník, který není trénovaný na porozumění odbornému úřednickému textu,” shrnuje Věnek Bonuš, analytik Rekonstrukce státu. Doporučujeme také uvádět podmínky programů i v angličtině pro cizince podnikající dlouhodobě v ČR.

    Celý text našeho doporučení vládě si můžete přečíst zde
    :

    Spustili jsme počítadlo vládních výdajů

    Posviťte si s námi na vládní pomoc, která má tlumit dopady koronavirové krize. Vše o vládních výdajích najdete na www.nezhasinat.cz


    V rámci projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Všechna doporučení Rekonstrukce státu zaslaná vládě najdete zde.