Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Poslanci vyberou další členy Rady České televize a Českého rozhlasu

Poslanci vyberou další členy Rady České televize a Českého rozhlasu

Sdílet: 26. 05. 2020

Poslanci budou ve středu 27. května volit tři nové členy Rady České televize a jednoho člena Rady Českého rozhlasu. Obsazování mediálních rad dlouhodobě sledujeme a upozorňujeme na procesní i personální rizika, která představují ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií na politicích. Poslancům jsme zaslali aktualizované medailonky kandidátů.

Foto: ČTK

Sněmovna v březnu navolila v prvním kole polovinu z celkem šesti nových radních České televize a jednoho ze dvou radních Českého rozhlasu. Zbylá křesla by měli poslanci v tajné volbě obsadit již zítra v druhém kole. Rekonstrukce státu při hlídání mantinelů demokracie dlouhodobě sleduje zachování nezávislosti veřejnoprávních médií. Proto u probíhajících voleb do mediálních rad dohlížíme na to, zda je dodržován zákon, zejména ta ustanovení, která vymezují požadavky na členy rad.

Poslanci budou vybírat z šesti kandidátů do Rady ČT a dvou do Rady ČRo, kteří postoupili do druhého kola. Rekonstrukce státu zaslala poslancům jejich aktualizované medailonky, které si můžete prohlédnout zde:

Při sestavování medailonků kandidátů do druhého kola volby byla zohledněna následující kritéria:

  • Soulad se zákony

Požadavky na výkon funkce člena rad nesmí odporovat zákonům o České televizi a o Českém rozhlase, z kterých vyplývá, že rady jsou orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize či Českého rozhlasu tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Kromě požadavku bezúhonnosti je funkce neslučitelná s výkonem jakékoli funkce v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů.

  • Veřejná prezentace postojů a důvod kandidatury

Považujeme za podstatné, aby kandidáti do mediálních rad veřejně prezentovali své názory na fungování veřejnoprávních médií a byli ohledně svých záměrů transparentní. Někteří z kandidátů nicméně odmítli svůj názor sdělit i médiu, které se chystají kontrolovat.

  • Relevantní zkušenosti pro výkon funkce

Bez nich se kandidát jen těžko zorientuje v provozu mediálního kolosu a jen stěží může veřejnoprávní média kontrolovat či směřovat k nějaké dlouhodobé vizi.

  • Ztotožnění s legislativním zakotvením veřejnoprávních médií a jeho smyslem

Kandidáti, kteří považují média veřejné služby za zbytečná, mohou jen těžko zastupovat veřejnost v kontrole těchto médií a hlídat její zásadní roli v demokratické společnosti.

  • Nezávislost kandidáta na politicích a stranách

Zákonný požadavek není bohužel u všech kandidátů bez pochybností naplněn.

  • Absence významných reputačních rizik a kontroverzí 

Někteří kandidáti vzbuzují silné kontroverze, v minulosti se stavěli proti smyslu veřejnoprávních médií nebo s nimi vedou osobní spory a jejich působení v Radách bude těmito postoji ovlivněno.


Podrobné informace k mediálním radám najdete na webu společného projektu NFNŽ www.medialnirady.cz.

Téma:
Sdílet: