Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Reforma ÚOHS

Reforma ÚOHS

Transparentní, rychlý a odolný proti politickým tlakům. Takový by měl být Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) při dohledu nad soutěží o veřejné zakázky. A díky reformě se takovým stane.

Veřejné investice se v Česku vlečou šnečím tempem. Jako jediní v EU máme systém, kdy jedna veřejná zakázka může být přezkoumána až pětkrát. Není proto divu, že usilujeme o změnu. Reforma ÚOHS pomůže zrychlit rozhodování úřadu a přináší lepší pojistky proti korupci.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

Proč potřebujeme reformu ÚOHS?

 1. Neefektivita státu - Přezkum veřejných zakázek a s ním související doba blokace veřejné investice (blokace podpisu smlouvy z veřejné zakázky) trvá celkově příliš dlouho a je obtížně předvídatelné, kdy přijde definitivní rozhodnutí. Důsledky jsou:
   • Komplikace pro zadavatele: hrozba nesplnění zákonných termínů pro digitalizaci služeb, zdržení klíčových staveb, kolaps návazných investic a celková neochota volit náročnější a inovativní postupy veřejného zadávání v obavě z ÚOHS
   • Komplikace pro dodavatele: obtíže při plánování kapacit, problémy s cashflow, dále celková neochota řady subjektů ucházet se o veřejné zakázky pro nesrozumitelnost a nepředvídatelnost systému → oslabení konkurence, v důsledku toho stát přichází o kvalitní dodavatele

  2. Slabé protikorupční pojistky: Předseda ÚOHS koncentruje příliš mnoho rozhodovacích pravomocí. Důvěryhodnost Úřadu tak stojí a padá s důvěryhodností jediného člověka, u kterého se soustřeďují silné politické a ekonomické zájmy.

  1. Neefektivita státu v datech

  Jaká čísla prezentuje ÚOHS ve výroční zprávě za rok 2022?


  • Průměrná délka přezkumu v I. stupni: 27,5 dní
  • Průměrná délka přezkumu ve II. stupni: 45 dní

  Jaká je realita?

  Čísla ÚOHS nejsou vypovídající, protože neříkají nic o tom, jaká je délka rozhodování ÚOHS od podání návrhu dodavatele do pravomocného rozhodnutí, tzn. doba, po kterou ÚOHS blokuje podpis smlouvy. Ta činí 114 dní (za rok 2022, zdroj MMR).

  Délka rozhodování ÚOHS v I. a II. stupni přezkumu veřejné zakázky podle dat ÚOHS

  Výše uvedený graf je však stále k ÚOHS příliš vstřícný, podrobnější pohled na statistiku ukazuje, že rychlá rozhodnutí do 30 či 60 dní nejsou rozhodnutí ve věci, ale jednoduché procesní úkony. Reálná průměrná délka řízení je tak 5 měsíců (za rok 2022, zdroj MMR).

  Graf: Reálná průměrná délka přezkumného řízení ÚOHS do pravomocného rozhodnutí

  Rozhodovat lze výrazně rychleji

  Reforma ÚOHS by zavedla institucionální změny po vzoru Německa, jehož federální orgán přezkoumává veřejné zakázky průměrně za 40 dnů (za rok 2022, zdroj MMR). Reformovaný ÚOHS tak může rozhodovat cca 3x rychleji.

  Srovnání délky přezkumu veřejných zakázek v Česku a v Německu v roce 2022
  Chci být na příjmu!

  Chci odebírat novinky Rekonstrukce státu (nejen) o boji proti korupci a za lepší stát.

  Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách. Více o zpracování osobních údajů.
  Pomůžu jako dárce

  Podpořím férovější a průhlednější politiku v Česku.

  Systémová změna je běh na dlouhou trať. Prosíme zvolte raději nižší častku, ale zasílanou měsíčně. Děkujeme!

  Hlavní obrysy reformy ÚOHS

  Reforma přezkumu veřejných zakázek předložená Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) přináší institucionální reformy po vzoru Německa, které takto rychlé rozhodování umožní:

  • Jednoinstančnost
  • Kolektivní rozhodování v senátech, důraz na ústní jednání a smírné řešení sporu
  • Prvky sporného řízení = agilnější forma správního řízení postavená na posouzení návrhů stran bez vlastního vyšetřování

  ČR: unikátní počet instancí přezkumu veřejné zakázky v rámci EU

  Bez těchto změn nemůže být ÚOHS tak rychlý jako německý VK Bund, protože český model přezkumu je přebyrokratizovaný. ČR přezkoumává zakázky až v 5 instancích. 23 z 27 států EU je přezkoumává maximálně ve 3 instancích (zdroj srovnávací analýza Rekonstrukce státu).

  2. Slabé protikorupční pojistky (nejen) v datech

  Český systém monokratického správního řízení je v evropském srovnání unikátem. V EU existují 2 modely přezkumu:

  1. soudní
  2. správní (+ soudní)

  ČR: unikátní systém přezkumu veřejných zakázek v rámci EU

  Ve všech státech EU kromě ČR, kde funguje správní model, veřejně zakázky přezkoumává kolektivní orgán (navíc v jediném stupni). Zároveň jsme jedna z pouhých 4 zemí EU, kde jeden úřad řeší dohromady agendy veřejných zakázek i hospodářské soutěže. Koncentrace pravomocí předsedy ÚOHS, který je manažerem i hlavním rozhodcem hned ve 2 významných ekonomických agendách, je tak v evropském srovnání bezprecedentně vysoká.

  Právě u předsedy ÚOHS se tak koncentrují politické a ekonomické tlaky v hodně stovek miliard. V roce 2022 veřejná správa utratila ve veřejných zakázkách 990 miliard Kč. Z toho minimálně 426 miliard je přezkoumatelných ÚOHS, ať už na návrh dodavatele nebo z moci úřední (viz výroční zpráva o stavu veřejných zakázek). V ochraně hospodářské soutěže přesná čísla neexistují, ale obraty firem relevantních odvětví, jako jsou například komunikace, energetika, potraviny či léky, jistě dosáhnou bilionů korun.

  Předseda ÚOHS kromě managementu úřadu osobně rozhoduje ve druhém stupni o rozkladu ve správním řízení. V roce 2022 šlo o 165 rozhodnutí ve veřejných zakázkách a 19 rozhodnutí v ochraně hospodářské soutěže. Na zpracování rozhodnutí 2. stupně se svým doporučením podílí rozkladová komise a úředníci odboru 2. stupně, kteří rozhodnutí zpracovávají. Formální odpovědnost stejně jako pravomoc určit finální podobu rozhodnutí má však osobně předseda ÚOHS.

  Předseda ÚOHS má vliv i na rozhodování I. stupně. Jmenuje místopředsedy úřadu, kteří formálně odpovídají za prvostupňová rozhodnutí, vydává interní předpisy, schvaluje odměny úředníků a disponuje silným neformálním vlivem.
  Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

  Kromě veřejných zakázek a hospodářské soutěže má však ÚOHS v gesci i další menší agendy, ve kterých hraje předseda ÚOHS stejně významnou roli: veřejná podpora, významná tržní síla a nově také přístup k dopravní infrastruktuře.

  Ve všech těchto agendách je předseda ÚOHS ve druhém stupni nezastupitelný. To mimo jiné znamená, že neexistuje žádné řešení případné podjatosti či střetu zájmů. Danou kauzu bude muset rozhodnout předseda ÚOHS, i kdyby se třeba týkala podnikání člena jeho rodiny.

  Předseda ÚOHS však zároveň zastupuje úřad navenek. Setkává se tak na oficiálních akcích s politiky i vysokými státními úředníky, kteří zároveň nesou odpovědnost za zadávání významných veřejných zakázek, jehož zákonnost pak může předseda ÚOHS sám posuzovat.
  Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

  Jsme nezávislí na státu a politicích, všechna naše práce je možná pouze díky dárcům, jako jste vy. Pomozte nám zasadit se o tolik potřebnou reformu ÚOHS pro rychlejší a předvídatelnější rozhodování o přezkumu veřejných zakázek.

  Pomůžu jako dárce

  Podpořím férovější a průhlednější politiku v Česku.

  Systémová změna je běh na dlouhou trať. Prosíme zvolte raději nižší častku, ale zasílanou měsíčně. Děkujeme!

  Co navrhuje Ministerstvo pro místní rozvoj

  Hlavní pilíře reformy:

  • 1) Jednoinstanční rozhodování (v návrhových řízeních)

   Zrušení II. stupně (rozklad). Proti rozhodnutí ÚOHS by bylo možné podat přímo žalobu ke správnímu soudu. Podání žaloby by neblokovalo uzavření smlouvy, pokud by soud nevydal předběžné opatření.

   Kontext: Dnes je možné proti rozhodnutí ÚOHS (I. stupeň) podat rozklad k předsedovi ÚOHS. Ten ve věci rozhodne, nebo věc vrátí I. stupni. Názor rozkladové komise nemusí respektovat. Ani napodruhé se nemusí jednat o finální rozhodnutí. Ačkoliv se jedná o běžný postup podle správního řádu, v oblasti veřejných zakázek je dvouinstanční správní přezkum v rámci Evropských zemí raritou.

   Podrobnější srovnání mezi současným a budoucím procesem poskytuje procesní mapa MMR zde.

  • 2) Kolektivní rozhodovací orgán (vs. monokratické rozhodování)

   Zavedení rozhodování individuálních případů ve 3 členných senátech, složených ze dvou stálých členů a individuálně určeného experta (obdoba „přísedících“ v soudních senátech). V plénu posíleném o místopředsedu/místopředsedkyni ÚOHS by se pak rozhodovalo v případech sjednocujících rozhodovací praxi. Byla by odstraněna koncentrace rozhodovacích pravomocí, zdůrazněna by byla kvazisoudní povaha rozhodování ÚOHS. Řízení by bylo koncentrováno na ústní projednání s předem danou lhůtou, což by celý proces výrazně urychlilo.

   Inspirace ze zahraničí: Německo – Lhůta pro vydání rozhodnutí komory, coby orgánu přezkumu (Vergabekammer) a jeho odůvodnění činí 5 týdnů; prodloužení je možné jen výjimečně s odůvodněním předsedy komory. Zásadně se v 3.-4. týdnu koná ústní projednání, na kterém předseda komory formuluje názor na výsledek a proběhne diskuse o argumentech. Strana, která nemá ve věci úspěch, hradí náklady řízení (ve výši 2.500 EUR - 50.000 EUR, podle hodnoty sporu a náročnosti řízení). Více jak polovina přezkumu zakázek spolkové republiky končí jinak než vydáním rozhodnutí (v případě zpětvzetí návrhu se hradí polovina nákladů, popř. dále snížená část).

  • 3) Posílení prvků sporného řízení

   ÚOHS bude více vycházet z důkazů, které byly účastníky sporu navrženy - posílení projednací zásady (vs. zásada vyšetřovací). Posílení principu koncentrace řízení - omezení řetězení replik, které řízení zdržují. Již dnes je NSS judikováno, že návrhová řízení mají charakter sporného řízení, nejde tedy o velkou změnu. Klasický „vyšetřovací“ postup podle správního řádu by byl zachován v řízeních ex offo.

   Kontext: ÚOHS dnes uplatňuje „vyšetřovací“ zásadu. Ačkoliv obdrží stanovisko zadavatele i stěžovatele, má povinnost zjistit „materiální pravdu“. Na základě té pak rozhodne. Důsledkem je nutnost prověřovat a zajišťovat v široké míře argumenty a podklady pro rozhodnutí i nad rámec tvrzení navrhovatele, které je časově náročné a zásadním způsobem vytěžuje kapacity pracovníků ÚOHS.

  • 4) Soudní přezkum se lhůtou pro rozhodnutí, pokud brání uzavření smlouvy

   Zkrácení lhůty pro podání žaloby ze současných 2 měsíců na 2 týdny. Zavedení lhůty pro vydání předběžného opatření. V případě jeho nařízení by byl krajský soud povinen rozhodnout v zákonné lhůtě; předběžným opatřením by tak nebylo zadávací řízení blokováno na neurčitou dobu. Kasační stížnost k NSS by neměla odkladný účinek.

   Kontext: Soudní přezkum nepodléhá aktuálně žádným lhůtám pro rozhodnutí. Proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

  • 5) Úprava v řízeních ex offo - ÚOHS bude vstupovat do probíhajících zadávacích řízení a nařizovat předběžné opatření jen ve výjimečných případech

   ÚOHS bude moci vstoupit do probíhajícího zadávacího řízení, bude oprávněn nařídit předběžné opatření spočívající v zákazu uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Podmínkou by však mělo být zvážení, zda veřejný zájem na zabránění zadání veřejné zakázky převažuje nad zájmem zadavatele na plnění veřejné zakázky.

   Antimonopolní úřad by měl při rozhodování o předběžném opatření vzít v úvahu pravděpodobné důsledky předběžného opatření pro veřejný zájem i všechny další zájmy, které jím mohou být poškozeny.

   Kontext: ÚOHS dnes může zrušit rozhodnutí zadavatele či celé zadávací řízení nejen na návrh stěžovatele, ale i v řízení zahájeném na podnět či z moci úřední. Může zabránit uzavření smlouvy, ačkoliv nikdo z relevantních dodavatelů nic proti uzavření smlouvy nenamítá.

   Další kontext: Původní návrh MMR obsahoval bod, aby úřad nemohl zahájit řízení ex offo. Nyní se zmírňuje původní vize MMR. Celkově k navrhované reformě více viz speciální web MMR k reformě přezkumu.

  Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo návrh k připomínkám dalším resortům

  Protikorupční organizace Rekonstrukce státu, Oživení a Transparency International oceňují, že návrh reformy splňuje dlouhodobě doporučované odstranění nadměrné koncentrace pravomocí předsedy ÚOHS i zjednodušení rozhodovacích procesů, aby se omezil prostor pro nekalé praktiky v rámci státních investic. Návrh navíc obsahuje i další slibné změny.

  Návrh v kostce

  Připomínky Rekonstrukce státu, Oživení a Transparency International CZ k návrhu zákona

  Máty a fakta o reformě ÚOHS

  Reforma ÚOHS vyvolává vášnivé debaty a šíří se kolem ní mnoho mýtů, polopravd a poněkud kostrbatých argumentů. Proto jsme dali dohromady nejčastější z nich, které se týkají kolektivního rozhodování, jednoinstančnosti a dalších podstatných rysů reformy.

  Kritika reformy ÚOHS a reakce na ni

  Nejčastější argumenty proti reformě na jednom místě. 

  Chci být na příjmu!

  Chci odebírat novinky od Rekonstrukce státu v nabitém newsletteru.

  Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách. Více o zpracování osobních údajů.
  Pomůžu jako dárce

  Podpořím férovější a průhlednější politiku v Česku.

  Systémová změna je běh na dlouhou trať. Prosíme zvolte raději nižší častku, ale zasílanou měsíčně. Děkujeme!

  Zjistěte víc o práci Rekonstrukce státu

  Děláme vše pro to, aby náš stát byl moderní, demokratický, spravedlivý a přívětivý ke svým občanům. Chceme politiku bez korupce a státní správu, která odpovídá nárokům 21. století.

  TÉMATA