Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Hodnocení volebních programů (5. díl): Zelení

Hodnocení volebních programů (5. díl): Zelení

Sdílet: 21. 09. 2021

U volebních programů kandidujících stran, hnutí či koalic sledujeme oblasti, které jsme formulovali jako programové priority Rekonstrukce státu pro dobrou správu a boj s korupcí. V tomto díle našeho seriálu jsme se podívali na program Zelených.

Foto: ČTK

Poučení z pandemie

Systémovým poučením z krize způsobené covidem je pro Zelené slib transformace hygienických stanic do v moderní, digitálně propojené instituce, které budou aktivně předcházet problémům veřejného zdraví a budou mít kapacitu i erudici profesionálně organizovat nutná opatření.

Digitalizace

Zelení přinášejí ve svém programu návrhy na konkrétní kroky pro digitalizaci zdravotnictví nebo justice. Ze systémového pohledu je k efektivní digitalizaci státní správy ale důležité, že chtějí určit centrální instituci odpovědnou za digitalizaci celé veřejné správy a vybavit ji potřebnými kompetencemi, což je nezbytný krok k překonání současné neochoty ministerstev spolupracovat a postupovat jednotně. Podobně chtějí postupovat i v oblasti zadávání IT zakázek, kde má vzniknout autorita, která bude úřadům se zadáváním složitých zakázek pomáhat. Opomenout nechtějí ani problém vendor lock-in zakázek.

Občanům pak v oblasti digitalizace Zelení slibují zavedení principu digital first, tedy umožnění a upřednostnění komunikace s úřady elektronicky. Portál občana se má stát jednotným kontaktním místem veřejné správy, kde může občan vyřídit se státem veškeré záležitosti.

Efektivní správa státu

Zelení slibují podporovat rozhodování založené na principech strategického vládnutí, tedy sbírat data, sdílet je napříč státní správou a na základě toho plánovat další kroky. V programu také plánují zastavit odliv know how ze státní správy a naopak posilovat její odborné zázemí a profesní rozvoj.

Věnují se také státním firmám, v jejichž řízení podle nich panuje chaos. Zavazují se proto prosadit strategii vlastnické politiky státu, která upřednostní strategické cíle před dosahováním zisku a vytvoří podmínky pro ekologicky a sociálně odpovědné podnikání. Současně se chystají umožnit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu státní firmy (ale i městské firmy a velká města) kontrolovat.

V oblasti veřejných zakázek se Zelení věnují efektivizaci zadávacích procesů skrze využívání centrálního zadavatele po vzoru dobré zahraniční praxe. Slibují také posílit metodickou podporu při zadávání složitých IT zakázek, zejm. pro předcházení závislostem na jednom zadavateli.

Otevřený stát a boj s korupcí

Podle Zelených je potřeba posunout Parlament do 21. století. Mají tak v plánu zavést online přenosy jednání výborů, zpřehlednit stenozáznamy a záznamy o hlasování, převést je do formy otevřených dat. Slibují též zavést účinnou regulaci a kontrolu lobbingu speciálním zákonem.

V programu Zelených najdeme též závazek posílit nezávislost státního zastupitelství na vládě, skrze zavedení funkčních období, odvolatelnosti jen na základě kárného řízení aj. nebo zavést účinnou ochranu oznamovatelů korupce — whistleblowerů.

Exekuce

Zelení chtějí v oblasti exekucí prosadit zásadní systémové změny v podobě teritoriality exekutorů (krajské místní příslušnosti a principu 1 exekutor na 1 dlužníka. Tyto změny by posílily spravedlnost a snížily rizika korupce odstraněním neblahé vazby mezi věřiteli a exekutory. Dlužníci by navíc nebyli tolik vytlačování do šedé ekonomiky, což by pomohlo jim i státu v podobě vyššího výběru daní a nižších vyplácených dávek.

Zelení dále zvažují i zestátnění exekutorů se současným sjednocením celého systému vymáhání. Dnes totiž vedle klasické exekuce vedené soudními exekutory existují také exekuce daňové, správní a soudní.

Nezávislá média

Nezávislosti veřejnoprávních médií se Zelení věnují slibem jejich důsledného odpolitizování, které chtějí provést tak, že nastaví předvídatelné financování, a tak, že rady budou voleny z třetiny Sněmovnou, Senátem a zástupci profesních a neziskových organizací. Zaměřit se Zelení chtějí i na zneužívání městských a krajských médií jako hlásné trouby politického vedení samosprávy.

Komplexní hodnocení stran i politiků z pohledu dobré správy státu a boje proti korupci najdete na našem Volebním průvodci:

Volebnipruvodce.cz
Neztraťte se ve světě předvolebních hesel a slibů.