Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Porušování Ústavy, snahy ovlivňovat práci BIS, justice pod tlakem. Demokracie v roce 2019 očima expertů

Porušování Ústavy, snahy ovlivňovat práci BIS, justice pod tlakem. Demokracie v roce 2019 očima expertů

Nerespektování Ústavy a zásahy do práce BIS ze strany prezidenta, snahy držet v nejistotě Českou televizi prostřednictvím výročních zpráv nebo náhlá výměna ministra spravedlnosti. To jsou jen některé z událostí první poloviny roku 2019, které experti projektu Mantinely demokracie považují za klíčové pro fungování demokracie v Česku.

Setkání Fóra expertů v listopadu 2019.

Pracovní skupiny Mantinelů demokracie slouží k systematickému monitoringu hrozeb a trendů české demokracie. Fórum expertů projektu zahrnuje téměř 3 desítky odborníků na 9 oblastí klíčových pro fungování demokracie v Česku. Obsahem závěrečných zpráv pracovních skupin jsou klíčové události za sledované období a další předpokládaný vývoj. Jak si vedla česká demokracie v první polovině loňského roku v 9 klíčových oblastech?

Ústavní systém

Členové pracovní skupiny pro ústavní systém považují za hlavní hrozbu pro demokracii především nerespektování Ústavy ze strany prezidenta Zemana, a to především v souvislosti s nečinností prezidenta ve věci odvolání ministra kultury Staňka a jmenování nově navrženého ministra Šmardy.

Pro oblast ústavního systému považuji za zásadní problém podání návrhu na obžalobu premiéra, protože to může mít vliv na způsob výkonu jeho funkce: může mít snahu ze své pozice průběh trestního stíhání ovlivňovat nebo zasahovat do nezávislosti státního zastupitelství či soudnictví.
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

Obrana, bezpečnost a zahraničí

Experti pracovní skupiny pro obranu, bezpečnost a zahraničí považují za rizikové zásahy prezidenta Zemana do práce BIS v souvislosti s kauzou novičok a následně také prezidentovu reakci na varování BIS a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) před možnými riziky čínských technologií. Negativně vnímají i trend české zahraniční politiky, která je spíše vyhýbavá vůči globálním problémům, a také tendenci části politiků upřednostňovat méně významné otázky zahraniční politiky, např. migraci.

Soudy a státní zastupitelství

Experti na justici vnímají jako rizikovou neodůvodněnou výměnu ministra spravedlnosti z dubna loňského roku, především kvůli silným pravomocem ministra ve vztahu k soudnictví a státnímu zastupitelství. Výměna současně přinesla změny vládního návrhu novely zákona o státním zastupitelství, které by mohly vliv ministerstva ještě posílit. Problematické bylo také nekonání prezidenta ve věci navržení nového ústavního soudce a nestandardní komunikace prezidenta a jeho kancléře s některými soudci.

Ne všechny problematické situace, na které mohou soudci a státní zástupci v praxi narazit, je možné a vhodné upravovat právem. Proto je třeba rozvíjet i jejich vzdělávání v oblasti profesní etiky, které by se mělo stát povinnou součástí právnického vzdělávání. Již na jednotlivých právnických fakultách je třeba otevírat diskuze o profesně-etických dilematech, jakož i o samotném problému nezávislosti soudců, státních zástupců, justice jako celku.
JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Politické strany a volby

Politické strany jsou podle odborníků dlouhodobě nedostatečně ukotvené ve společnosti a jsou oslabovány úspěchy subjektů, které stranickou demokracii programově zpochybňují. Roli politických stran oslabuje také přístup premiéra k parlamentním procedurám a snaha prezidenta o posílení své role na úkor parlamentu a vlády. 

Veřejná správa

Experti na veřejnou správu kritizují nedostatky současného služebního zákona a nekoncepční zásahy v podobě legislativních změn a podezřelých změn systemizace. Jako rizikové vnímají také trestní stíhání premiéra a vyšetřování dotací pro společnost Agrofert, se kterou je stále úzce spojen.

Ve státní správě trvá zásadní problém v tom, že platný služební zákon nedává státním tajemníkům na ministerstvech odpovědnost za chod ministerstva a podřizuje státní úředníky politikům bezprostředně.
Ing. Edvard Outrata

Média

Pracovní skupina pro média připomíná snahy ovlivňovat řízení České televize prostřednictvím hromadění výročních zpráv z dřívějších let a jejich jednorázového neschválení. V souvislosti s upozorněním Evropské vysílací unie (EBU) varují před negativními důsledky toho, že koncesionářské poplatky zůstávají od roku 2008 ve stejné výši a nezohledňují inflaci.

Samospráva

Odborníci doporučují zjednodušení a racionalizaci kontrolních mechanismů nad hospodařením samospráv v  souvislosti s návrhem na rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Pozornost by měla být věnována přípravám nového stavebního zákona a změnám v oblasti práva na informace, jež by mohly narušit dvoukolejnost veřejné správy. Sledovat je třeba snahy o zavedení přímé volby starostů, které mohou negativně ovlivnit funkční systém místní samosprávy.

Je třeba bedlivě sledovat nevhodnou implementaci přímé volby starostů do českého právního řádu, která by mohla rozbít současné funkční demokratické principy územní samosprávy. Pouhá změna typu volby starostů by mohla vést k problémům a zablokování funkčnosti místních samospráv, mohlo by dojít k tzv. kohabitaci přenesené na komunální úroveň (přímo zvolený starosta by neměl oporu ve zvoleném zastupitelstvu), což by mohlo zablokovat akceschopnost obce. Takové příklady známe z mnoha municipalit na Slovensku.
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

Lidská práva (sociální práva)

V oblasti sociálních práv upozorňují členové pracovní skupiny na negativa institutu bezdoplatkových zón a rizika novely zákona o pomoci v hmotné nouzi nebo novely insolvenčního zákona. Jako problematický spatřují i návrh nahradit současné dávky na pomoc s bydlením tzv. přídavkem na bydlení. Upozorňují také na změnu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která může mít negativní dopad na kvalitu jejich vzdělávání.

Lidská práva (informační práva, účast veřejnosti na rozhodování a ochrana osobních údajů)

Experti varují před negativním trendem omezování práva veřejnosti vstupovat do správních procesů, a to především v oblasti práva stavebního. Ačkoliv se podařilo odvrátit hrozbu závažného omezení práva na informace a dokonce posílit jeho vymahatelnost, upozorňují na další chystané změny, ať již v podobě novelizace informačního zákona nebo v rámci elektronizace zdravotnictví. V souvislosti s elektronizací zdravotnictví a novelou zákona o Vojenském zpravodajství upozorňují také na rizika pro oblast ochrany osobních údajů.


Zprávy jednotlivých pracovních skupin najdete tady. Seznam zapojených expertů na tomto odkaze a kompletní shrnutí klíčových závěrů zde:


Projekt Mantinely demokracie iniciovala platforma Rekonstrukce státu počátkem roku 2018 v reakci na množící se obavy z politického vývoje a jeho možných dopadů na základy právního státu. Společně s občany, kteří se k projektu připojili podpisem, jsme vybídli vládní i opoziční politiky k tomu, aby nepřekračovali základní demokratické zásady vyplývající z Ústavy a principu dělby moci. Od druhé poloviny roku 2019 odborníci sdružení v pracovních skupinách Fóra expertů monitorují klíčové události, hrozby a trendy v 9 oblastech, včetně bezpečnosti, ústavního systému, samospráv či médií. Závěrečné zprávy pro jednotlivé oblasti jsou zveřejňovany v půročních intervalech.